Pozadí „pandemie“

Pozadí „PANDEMIE“

Dlouho jsem váhala, zda o tom vůbec někomu říci. Co když vidím něco, co neexistuje? Nechtěla jsem vyvolávat paniku. Tak jsem jen pozorovala a získávala nové důkazy o tom, že to, co se mnohým může zdát nesmyslné, může být pravdivé.

Teď ale dozrál čas. Je třeba odkrýt to, co každý z nás víme a podělit se o své zkušenosti s druhými. To nás učiní silnějšími a odolnějšími proti tlaku, který stále více narůstá.

Jedině společnými silami a sdílením našich zkušeností pochopíme, jak ochránit svůj život i svou duši. Naučíme se pomáhat si navzájem a možná časem i uzdravovat ty, kteří tomuto tlaku neodolali, či uvěřili, že to s nimi někdo myslí dobře.

Je čas začít chápat všechny souvislosti a naučit se být silnou a sebevědomou bytostí.

Pojďme spolu odkrýt pravdu, abychom mohli vytvořit lepší svět…

Pokud byste sem rádi přispěli svými zkušenostmi či poznatky, můžete napsat komentář, nebo mi poslat e-mail: carokrasna-duse@seznam.cz

JAK ZMĚNÍ „VAKCÍNA“ NÁŠ ENERGETICKÝ STAV?

Udělala jsem energetické náhledy několika lidí, kteří se rozhodli ochránit své zdraví a kolektivní imunitu tím, že si nechali aplikovat tuto látku. A vypadá to, že její působení je mnohem hlubší, než si mnozí myslí…

A protože jsme každý jiný a máme jinak nastavený energetický systém, budeme i různým způsobem reagovat na vakcínu.

Níže můžete zjistit, jakým způsobem se změní energetické pole u různých typů energetického systému člověka.

Pokud by vás energetické nastavení více zajímalo, podívejte se níže na kapitolu ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA – RŮZNÉ VARIANTY a pokud chcete na svém energetickém systému pracovat a ochránit se před vlivy svého okolí, více se dozvíte v článku JAK SE OCHRÁNIT? Pročištění a nastavení našeho energetického systému.

a) člověk s narušeným energetickým polem – 6 měsíců po očkování:

Působením vakcíny došlo k uzavření čaker. Jediná forma energie, která člověka vyživuje, proudí 1. čakrou – jde o hutnou, hmotnou energii, která je nutná pro udržení našeho fyzického těla. Pokud se ale dostane i do horních částí těla, může „spálit“ jemné energetické obvody a způsobit tak jejich nefunkčnost.

Vrchní část těla (3. oko a korunní čakra) je zcela uzavřená – tzn. že došlo k odpojení od Zdroje/Boha a nemožnosti komunikovat s nehmotnými světy a bytostmi.

Je pravděpodobné, že si takovýto typ vůbec nemusí uvědomovat, že došlo k nějaké změně – spojení s Bohem i jinými světy bylo totiž téměř nefunkční i předtím. Změna, kterou by mohl takovýto člověk časem postřehnout, se bude pravděpodobně týkat pouze fyzického těla.

b) pokud měl očkovaný člověk harmonické energetické pole, vypadá to takto:

V tomto případě zůstaly otevřeny všechny čakry, jen se změnilo jejich fungování – již energeticky nevyživují celé fyzické tělo. Čakra na temeni hlavy není zcela uzavřená – zůstal zde malý prostor, kterým by se mohlo obnovit proudění energie ze Zdroje/Boha.

I když je tělo zaplaveno silnou jangovou energií (záněty, vnitřní oheň), je zde potenciál k obnovení původního energetického stavu. Je otázka, zda se časem obnoví vše samo (pak je logické, že bude snaha vakcinaci pravidelně opakovat), nebo bude nutná nějaká „pomoci“ zvenčí.

b) člověk s velmi silným „duchovně vyspělým“ energetickým polem po aplikaci vakcíny:

Zde je vidět, že na určitou část lidí nemusí vakcína působit takovým zničujícím dopadem. I tak je ale vidět, jak se změnilo rozložení jednotlivých druhů energie.

Je zajímavé, že silné proudy energie, které proudí do těla 1. a 7. čakrou jsou vychýlené. Nevím, co to může znamenat, ale připadá mi, jakoby tu byla snaha tuto oblast něčím ovlivnit či upravit. Pokud by někoho napadlo, co to může znamenat, budu ráda, když se s námi o to podělí.

JE MEZI VAKCÍNAMI NĚJAKÝ ROZDÍL?

Z počátku jsem se zaměřila pouze na mRNA vakcíny, protože byly nejpoužívanější a nejpropagovanější. Zdálo se, že ostatní výrobci jdou jinou cestou a jejich vakcíny by tudíž nemusely tak silně ovlivňovat energetický systém.

Ráda bych se s vámi podělila o to, co jsem o těchto „bezpečnějších“ vakcínách zjistila.

Níže se můžete podívat na to, jak by měly podle svých tvůrců jednotlivé druhy vakcín působit na náš energetický systém (je jasné, že u každého bude konečný výsledek trochu jiný v závislosti na jeho původním stavu a odolnosti). Doufala jsem, že se mezi zkoumanými typy najdou i takové, které budou zaměřeny výhradně na naši ochranu před onemocněním. Pravda je ale, jak se zdá, zcela mimo naše chápání.

Vypadá to, že každá vakcína na to jde trochu jinak, jakoby někdo testoval, která varianta bude mít nejlepší výsledky:

Zdá se, že všechny zkoumané vakcíny směřují ke stejnému cíli – přerušit spojení se Zemí a Bohem a napojit nás na něco uměle vytvořeného.  Nejvýstižněji bych to přirovnala k uměle vytvořené podobě Země – jde tedy o jakousi předlohu – „matrix“, který má v očkovaných vyvolat dojem, že se vše vrátilo do původního stavu staré Země.

Nabízí se zamyšlení, proč nás chce někdo přesvědčit, že je vše stále stejné? Je možné, že na Zemi dochází k nějaké zásadní změně, o které bychom neměli vědět?

Proč tvůrci vakcíny vynakládají takové úsilí, abychom neviděli pravdu?

DALŠÍ ÚČINKY VAKCÍNY

„V budoucnu odstraníme duši pomocí medicíny. Pod záminkou ‚zdravého hlediska‘ bude existovat vakcína, kterou bude lidské tělo co nejdříve ošetřeno přímo při narození, aby se u člověka nemohla rozvinout myšlenka na existenci duše a Ducha.“ Rudolf Steiner

Během práce s mými „probuzenými“ očkovanými klienty jsem zjistila, že vakcína ovlivňuje nejen naše fyzické a energetické tělo, ale že v sobě zahrnuje ještě další úrovně, které nejsou na první pohled patrné a mohou se začít projevovat až později, takže je možné je snadno přehlédnout.

Na co vše tedy může mít vakcína vliv?

–  ovlivnění fyzického těla -této oblasti se věnuje mnoho povolanějších a myslím, že ještě zdaleka netušíme, co vše se časem může na fyzickém těle projevit.

– přenastavení energetického systému – z toho, co jsem dosud zjistila lze usoudit, že ve většině případů se po vakcíně nastavení energetického systému výrazně změní – dojde k zablokování (částečnému či úplnému) energetických center, zejména těch v horní části těla, díky kterým jsme schopni chápat duchovní rozměr našeho života, vnímat jiné reality a vyjadřovat svobodně své názory.

K tomuto uzavření dochází postupně a s každou další dávkou vakcíny je silnější. Postupně tak lze dojít do stavu úplného odpojení od naší duchovní podstaty. V tomto stavu zapomeneme na vše, co jsme dosud poznali a budeme schopni vnímat a chápat pouze svět hmoty, který nám zprostředkovávají smysly našeho těla.

Pro ty, kteří neměli přístup k těmto energiím a informacím ani před očkováním, se v tomto ohledu v podstatě nic nezmění. Ale pokud byl energetický systém v horní části těla již funkční, má jeho zablokování značný vliv na kvalitu dalšího života. 

Byla jsem svědkem takovéhoto zablokování u duchovně napojeného člověka. Vypadalo to, jako by tato osoba upadla do té nejhorší noční můry, ze které se nedokázala probudit. Najednou nebyla schopna napojit se na duchovní poznání a komunikovat s duchovními bytostmi, které byly dosud součástí jejího života. Uvědomovala si, že by měla něco vědět, ale nebyla schopna si vzpomenout co. Cítila velkou beznaděj, opuštěnost a strach. Začala se chovat agresivně a vulgárně. Původní jemnost a soucit zmizely a byly nahrazeny tvrdostí a bezohledností. Byl vidět vnitřní boj, který uvnitř této bytosti probíhal – její duše se snažila znovu získat kontrolu nad tělem i myslí, ale bylo to stále obtížnější.

Díky této zkušenosti jsem pochopila, jak obtížný a skličující může být tento nový stav pro ty, kteří už „věděli“ a vnímali duchovní rozměr, přesahující materiální pojetí našeho života.

Dosud získané poznatky také naznačují, že díky zablokování určitých energetických center dojde k výraznému oslabení našeho ochranného energetického štítu a my tak nejsme schopni odolávat útokům těch, kteří se snaží ovládnout naše tělo a mysl.

Zjistila jsem, že většina očkovaných je dříve či později energeticky napadena bytostmi, které touží po naší energii a snaží se skrze naše tělo a mysl zasahovat do tohoto světa.  

Takto napadený člověk se cítí unavený, není schopen udržet v sobě žádnou energii, nedokáže být šťastný. Má pocit, jako by ztratil veškerou moc nad svým životem. Stává se loutkou v cizích rukou. Má pocit, že přišel o kontrolu nad svým tělem i myslí. Ke svým blízkým se občas začne chovat jinak – jakoby pro něj byli cizí. Někteří vnímají v těchto osobách tvrdost a bezcitnost. Původní povaha jakoby byla zatlačena do pozadí a vládu nad tělem i myslí převzal někdo jiný.  

 

Tento zdánlivě bezvýchodný stav je ale možné překonat. Vyžaduje to však velké odhodlání a trpělivost. Možná právě proto se někteří rozhodli pro vakcínu – potřebovali projít zkouškou své víry a připravenosti na další cestu. Potřebovali v sobě najít sílu, která je z tohoto stavu dostane.

Pokud v sobě tedy očkovaný člověk najde dostatek síly a odhodlání svůj stav změnit a získat znovu moc nad svým životem, je to možné. Vyžaduje to však mnoho trpělivosti a odvahy – musí se postavit svému démonovi, kterému předal moc nad svým tělem i myslí. A musí se naučit naslouchat svému tělu i své duši a udržovat s nimi neustále spojení. Pak se stane to, pro co se rozhodl dávno před svým zrozením – získá znovu svou ztracenou moudrost a sílu a pochopí, kým opravdu je.

NADĚJE NA KONCI TUNELU?

Každý z nás už určitě má ve své blízkosti naočkované osoby. Můžeme k nim zaujmout různé postoje – můžeme se jich bát, litovat je, či je dokonce nenávidět. Musíme si ale uvědomit, že všichni, kteří se rozhodli žít v této neobvyklé a zlomové době, to udělali z určitého důvodu, který druzí nemusí vůbec chápat. A možná i to je důvod, proč si někteří zvolili právě tuto zkušenost – teď se můžeme naučit respektovat rozhodnutí druhých a také porozumět své síle bránit se cizí vůli a neochvějně stát za svým přesvědčením i přes to, že je nám vyhrožováno a je omezována naše svoboda.

Sleduji situaci očkovaných již delší dobu a zdá se, že je určitá naděje. Účinek vakcíny totiž časem vyprchává. Naše tělo a energetický systém se vždy bude snažit obnovit původní stav. A je zřejmé, že tvůrci vakcíny si to uvědomují – proto ty neustálé náznaky a přípravy na to, že bude nutné očkování neustále obnovovat.

A také je již jasné, že lze působení vakcíny zmírnit, či dokonce zastavit, správným nastavením našeho energetického systému a odstraněním vlivů, které na nás díky vakcíně začaly působit.

Mám pocit, že je zde část lidí, kteří se právě skrze vakcínu rozhodli překročit svůj stín, kterého se dosud nedokázali zbavit. Možná, že potřebovali silný impulz k tomu, aby se mohli změnit. A právě vakcína a její účinky je postavily do situace, kdy už nemohou váhat a musí se rozhodnout – buď nechají svůj život i nadále v rukou jiných, nebo si dovolí spojit se se svou duší, s Bohem, s nespočetnými bytostmi a světy a stát se součástí něčeho mnohem dokonalejšího, než jsme si kdy mohli představit.

CO SE DĚJE BĚHEM SETKÁNÍ OČKOVANÉ OSOBY S NEOČKOVANOU?

Je zřejmé, že očkovaný má jiné energetické pole než ostatní. A je jasné, že se energetická pole bytostí vzájemně ovlivňují. Záleží jen na tom, kdo je silnější.

Většina očkovaných bude mít pravděpodobně podobné energie (asi bude záležet na době, před kterou obdržel vakcínu, to je ještě potřeba zjistit)

U neočkovaného záleží na tom, jak vyrovnané energetické pole má. Proto je třeba brát v potaz více možností vzájemného ovlivnění:

a) pokud má neočkovaný člověk harmonické energetické pole, vypadá to takto:

  • 1. obrázek ukazuje očkovaného člověka 30 dní po mRNA vakcíně – jeho energie je omezená, spojení se Zdrojem/Bohem na temeni hlavy zablokované. Tím pádem není schopen získávat jiné informace, než jaké je na této energetické úrovni schopen přijmout. Je možné, že se bude snažit dostat druhé na svou energetickou úroveň, protože cokoli jiného ho bude rozrušovat.
  • 2. obrázek ukazuje člověka s vyrovnanými energiemi, schopného přijímat informace z různých zdrojů a zpracovávat je. Tento člověk cítí tlak hutnější energie, která na něj působí. Bude to v něm vyvolávat pocity strachu či ohrožení. Bude vnímat vztek a paniku, vycházející z jeho protějšku. Je velmi důležité nenechat se vyprovokovat a udržovat si neporušený a vyrovnaný stav své energie. Pokud dojde k narušení jeho ochrany, může ho energie, vycházející z očkovaného člověka, ovlivnit.
  • Je tedy důležité nenechat se vyprovokovat a zůstat v klidném, harmonickém stavu. Pokud toto dokážeme, neměla by nás tato energie nijak ovlivnit (jak si udržet správný energetický stav popíšu dále)

b) další variantou je situace, kdy má neočkovaný narušené energetické pole:

Nejdříve se podívejme na energetický stav očkované osoby a neočkované osoby, která má narušené své energetické pole:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ocko-neocko2a-1024x675.jpg.

obr. 1 – osoba po 1. dávce mRNA – zablokovaný přístup k energii Zdroje/Boha. Tím pádem je její tělo vyživováno pouze hutnou energií Země, která ale narušuje funkci vyšších energetických center (čaker).

obr. 2 – velmi často se stává, že máme buď dočasně, nebo dlouhodobě narušen náš energetický systém (správné nastavení je popsáno v jiné části této stránky). To znamená, že určité části našeho těla jsou oslabené, či nefungují tak, jak by měla. Nedokážeme odolávat působení cizích vlivů, velmi snadno k sobě pustíme energii z našeho okolí a pak se cítíme zneužití a slabí.

Další obrázek ukazuje, co se děje během kontaktu těchto dvou osob:

Pokud máme oslabený, či narušený energetický systém, velmi snadno můžete být ovlivněni energií naočkované osoby. Můžeme začít cítit strach, vztek, bezmoc, ztrátu energie. Oslabená místa na našem těle mohou být vyplněna touto energií a mohou způsobit nepříjemný pocit, bolest, či dokonce onemocnění této oblasti.

Velmi záleží na tom, jak moc a na jakém místě jsme oslabeni. Projevy proto mohou být velmi individuální – od nepříjemného pocitu, deprese, ztráty energie, až po projevy fyzické nemoci.

Tato cizí energie v nás může přetrvávat velmi dlouho – do doby, než se s ní naše tělo samo vypořádá, nebo dokud si my sami, nebo s pomocí někoho jiného, vše nepročistíme a nezharmonizujeme.

Zdá se, že nemůžeme být ovlivněni či změněni trvale. Záleží jen na nás, do jaké míry a po jakou dobu na sebe necháme tuto energii působit.

Z toho vyplývá jedna zásadní věc – v této době je nesmírně důležité naučit se vnímat nastavení svého těla a při sebemenší nerovnováze vše co nejdříve napravit a zharmonizovat. Pak budeme vůči těmto vlivům imunní a dokážeme žít vedle těch, kteří se nechali očkovat, aniž by nás mohli nějak ohrozit.

Je to velká výzva, ale zároveň i cesta k naší svobodě. Věřím, že to společně zvládneme.

c) a ještě možnost, kdy má neočkovaný již vyšší energetickou úroveň, než běžná populace:

Na tento náhled jsem se opravdu těšila. Zdá se, že svítá světýlko na konci tunelu:

Z předchozích dvou variant bylo zřejmé, že pokud se setkáme s nositeli mRNA vakcíny, velmi pravděpodobně to v nás dočasně zanechá nějaký otisk. Ale co když je naše energetické pole silnější než to, které pro nás někdo připravil?

Pokud máme kolem sebe silné a rozsáhlé pole čisté energie, zdá se, že jsme imunní vůči tomu, co na nás má nějakým způsobem působit.

Zdá se, že ani taková moc, která byla schopná ovládnout téměř celý svět, nemá sílu změnit něco, co je silnější než ona.

Toto je velmi důležitý poznatek!

Existuje síla, která je ještě mocnější!

Cesta ke svobodě je nám na dosah. Stačí jen objevit v sobě sílu, kterou v sobě máme odnepaměti a přestat věnovat svou energii strachu, který je všude kolem nás.

„INTIMNÍ“ KONTAKT S OČKOVANOU OSOBOU

Je mnoho párů, ve kterých žije očkovaná osoba s neočkovanou. To, jak může v běžném kontaktu očkovaná osoba ovlivnit neočkovanou, jsme si ukázali výše.

Jak je to ale v případě blízkého „intimního“ kontaktu?

Během intimního kontaktu dochází mezi oběma osobami k silnému propojení a vzájemnému ovlivnění energií. Myslela jsem, že by vše mohlo probíhat podobně jako při běžném kontaktu, tzn. že osoba se silným a harmonickým energetickým systémem by takovýmto kontaktem neměla být ovlivněna.

Ukazuje se ale, že v tomto případě dochází k mnohem silnějšímu ovlivnění, kterému se nejsme ve většině případů schopni ubránit:

1. nákres ukazuje neočkovanou osobu se silným a harmonickým energetickým systémem (osoby s horším stavem energetického systému na tom budou po takovémto kontaktu ještě hůře).

2. nákres ukazuje jak se změnil energetický stav 1 den po intimním styku s očkovanou osobou – i přes silný a vyvážený původní stav se změnila energie v místě 1. čakry, skrze kterou čerpáme energii ze Země. Zdá se, jakoby se toto místo zcela ucpalo něčím, co tu původně nebylo. Na fyzickém těle budeme v tomto případě cítit silný chlad, prázdno, někdy se může objevit i bolest. Je pravděpodobné, že pokud tento stav neupravíme, může časem začít ovlivňovat i tuto část fyzického těla (bolesti, záněty).

Za povšimnutí stojí i změna, která se udála v místě 7. čakry, skrze kterou přijímáme duchovní energii Boha/Zdroje – i zde se objevuje tmavá energie, která „ucpává“ proud duchovní energie, směřující do našeho těla.

3. nákres ukazuje stav po 6 měsících, pokud se ho nebudeme snažit nijak upravit. Zdá se, že se vše navrátilo do původního stavu. Jen proud energie v místě 1. čakry ještě není tak silný, jako původně.

Věřím, že stejně jako v případě pouhého kontaktu s očkovanými osobami, i v tomto případě si časem navykneme na tento druh energie a staneme se vůči němu imunní. K tomu je ale nezbytné naučit se vnímat stav svého energetického systému a v případě potřeby ho co nejdříve „opravit“ a zharmonizovat tak, abychom se zbavili onoho cizího vlivu, který v nás může velmi snadno nastavit podobný stav, který vyvolává „vakcína“.

CO KDYŽ JSEM K PŘIJETÍ „VAKCÍNY“ DONUCEN?

Pokud jsme donuceni podrobit se cizí vůli, která může ohrozit naše tělo či duši, jsme za následky svých činů zodpovědni my, nebo ten, který nás k tomu donutil?

Mám pocit, že vina je na obou stranách.

Ti, kteří druhé přinutí přijmout do svého těla látku, nesoucí v sobě program zotročení a manipulace na fyzické úrovni a zpomalení duchovního vývoje na duchovní úrovni, si s sebou ponesou nesmírnou zátěž, která bude ovlivňovat jejich další existenci.(Nechtějte vidět, čím budou muset projít, aby toto odčinili. A nevadí, že i oni jsou možná manipulováni. Každá bytost toto může zastavit.)

A ti, kteří podlehnou, či uvěří, přijmou energii, která je uvede do reality poroby a nesvobody. Tuto energii lze ale zpracovat a pročistit mnohem snáze a dokonce ještě v tomto životě. Nic tedy není ztraceno – pokud si uvědomí chybu, které se dopustili a pochopí, že se musí postavit těm, kteří na ně činí nátlak, může dojít k úplnému uzdravení těla i duše.

SMLOUVA S „ĎÁBLEM

V mé blízkosti žije člověk, který je naočkovaný už delší dobu. Mohu tak sledovat, jak se postupně mění.

Zpočátku to byly jen okamžiky, kdy se stával „šíleným“. Vnímal bytosti, které mu chtěly ublížit, vysmívaly se mu, ponižovaly ho. Jeho stav se stále zhoršoval, až došel do bodu, kdy je zřejmé, že bytost, která jeho tělo původně obývala, zmizela. Její místo nahradilo něco, co z něj udělalo smyslů zbaveného šílence, neschopného běžného života.

Síla této nové bytosti je ohromná. Zcela ovládla tělo i mysl.

Nechtělo se mi do toho. Ale bylo mi jasné, že musím využít příležitosti a pokusit se zjistit, co se vlastně děje a zda to má nějakou souvislost s vakcínou, která je nám tak nevybíravě vnucována.

Spojila jsem se s touto bytostí a to, co mi sdělila, bude pro mnohé velmi šokující. Nejsem si jistá, zda je dobré náš rozhovor zveřejnit, ale něco mi říká, že brzy nastane čas, dozvědět se více.

ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA – MOŽNÉ VARIANTY

Je nespočet možností, jak můžeme vypadat náš systém energií či vibrací.

Podívejme se na několik typických příkladů:

a) narušená, neharmonická energetická soustava

Nejčastější stav energetického pole:

Většina z nás má na svém energetickém těle mnoho nezpracovaných bloků z minulosti, které se nám neustále vracejí a připomínají. Ovlivňují tak naše pocity, vztahy s druhými, naše přesvědčení a také problémy na fyzickém těle. Díky tomu nemůže náš energetický systém správně fungovat a my tak nedokážeme plně rozvinout své možnosti.

Pokud se chceme dostat z tohoto stavu, je nutno začít pracovat na sobě – převzít zodpovědnost za svůj život i zdraví. Existuje spousta cest, jak tento stav uzdravit. Vždy ale musíme mít odvahu podívat se do svého nitra a odhalit to, co jsme tam před sebou tak dlouho ukrývali.

b) harmonické nastavení pro 3D

c) ovlivnění mRNA „vakcínou“

  1. den po očkování:

6 měsíců po očkování:

d) harmonické nastavení pro 5D

Pokud se nám podaří uzdravit se ze své minulosti, postavit se strachům, které v sobě nosíme a stát se silnou, sebevědomou bytostí, odrazí se to i na našem energetickém poli.

Získáme schopnost nahlížet do jiných světů, komunikovat s nejrůznějšími bytostmi, uzdravovat skrze bezpodmínečnou lásku.

Bytost s takovýmto energetickým polem má schopnost ovlivňovat a měnit 3D realitu. Pokud to sama nebude chtít, je imunní vůči všemu, co by jí mohlo ublížit ve světě 3D.

VAŠE ZKUŠENOSTI A POZNATKY – co je Covid, jak se chránit, vakcína, setkání s očkovaným, …

ZDE si můžete přečíst, co o této “nemoci” a její “léčbě” zjistili další čtenáři. 

JAK SE CHRÁNIT PŘED OČKOVANÝMI OSOBAMI?

Po zkušenostech, které zatím mám, je zřejmá jedna věc – naše tělo má ve většině případů schopnost vypořádat se s vlivem toho, co se šíří z očkovaných osob. Zdá se, že při prvním setkání bývá reakce nejsilnější a s každým dalším kontaktem naše odpověď slábne. Vypadá to, jako bychom si po prvotním seznámení s „patogenem“ vybudovali schopnost mu napříště odolávat.

Pokud ale chceme být skutečně chráněni, musíme mít silný a zharmonizovaný imunitní a energetický systém. V opačném případě se může stát, že v nás tato cizorodá energie přetrvá a nějakým způsobem na nás bude dlouhodobě působit.

Je proto zřejmé, že teď je více než kdykoli předtím důležité, naučit se kontrolovat a nastavovat svůj energetický systém takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížil stavu, který nám zajistí dostatečnou ochranu. Více o tom se dozvíte v článku JAK SE OCHRÁNIT? Pročištění a nastavení našeho energetického systému

Jako skvělý pomocník se jeví určité druhy esenciálních olejů, aplikovaných na určitá místa na těle. Jde o myrhu, kadidlo a nard. Pokud tyto oleje, nebo jejich směs, vmasírujeme na místa vyšších čaker (7. čakra – korunní, 6. čakra – 3. oko a 4. čakra – srdeční), pomůže je to udržet otevřené a funkční a náš energetický systém bude díky tomu silnější.

V případě, kdy máme vyrovnané energetické pole, můžeme dočasně pocítit vliv energie, která je v naší blízkosti (neovlivní to ale naše fyzické tělo). Postupně se tomu ale naučíme odolávat a každé další setkání s očkovaným bude jen posilovat naši nově získanou „imunitu“:

A pokud je naše energetické pole již na vyšší úrovni, jsme zcela imunní:

Více o tom, jak nastavit svůj energetický systém, abychom byli chráněni před vlivem svého okolí, najdete v článku JAK SE OCHRÁNIT? Pročištění a nastavení našeho energetického systému.

DALŠÍ ÚČINKY VAKCÍNY

Kromě vlivu vakcíny na náš energetický systém se objevuje ještě další, mnohem více znepokojující účinek, který se zdá být za hranicí našeho běžného chápání. Protože se ale tato skutečnost začíná ukazovat stále častěji, myslím, že je důležité o ní také vědět:

DVĚ REALITY? DALŠÍ ÚČINKY SPÁSNÉ „VAKCÍNY“

PŘED ČÍM MÁME BÝT OČKOVÁNÍM „ZACHRÁNĚNI“?

Země se postupně přeměňuje a s ní i vše, co je její součástí. To, co se děje, je naprosto přirozené a patří to k našemu vývoji.

A nikdo tento proces nedokáže zastavit.

Bytosti, které touží druhé ovládat, se vždy budou snažit tento vývoj přerušit, či alespoň zpomalit. Ale jak by mohly zastavit něco tak mocného?

Ale i přesto se o to budou do posledního okamžiku pokoušet a část těch, kteří si ještě plně neuvědomují, co se s nimi děje, jim podlehne a ztratí tak možnost prožít toto výjimečné období v plném uvědomění a vytěžit z něj maximum pro svůj další vývoj.

Více o tom, kam směřujeme a čím procházíme si můžete přečíst v článku Přeměna našeho těla jako součást evoluce?

MOŽNÁ VYSVĚTLENÍ TOHO, ČÍM TEĎ PROCHÁZÍME

Je tolik různých bytostí, které se nám snaží ukázat to, čím procházíme. A pokud se naučíme jim naslouchat a uvědomovat si jejich přítomnost, může nám to velmi usnadnit naši cestu.

A i když nemusíme se vším souhlasit, nebo se nám někdy jejich slova mohou zdát příliš drsná či krutá, je dobré znát i pohled druhé strany. Jen tak můžeme být připraveni na to, co nás v nejbližší době ještě čeká:

Zpověď z druhé strany – vysvětlení toho, čím teď procházíme

JSOU SKUTEČNĚ NOVÉ VAKCÍNY JINÉ NEŽ OSTATNÍ?

Abychom se trochu zorientovali v tom, k čemu je nová vakcína určena a jaké má účinky, je dobré se podívat i na ostatní běžně aplikované vakcíny a porovnat jejich účinky.

Nakreslila jsem energetický náhled po aplikaci povinné hexa vakcíny, která je podávána dětem velmi brzy po narození postupně ve 3 dávkách. Výsledek je pro mne překvapující – zdá se, že tato vakcína energetické tělo dítěte téměř neovlivní.

To ale znamená, že nová vakcína, která je nám tolik vnucována, je něčím úplně jiným, než se na první pohled zdá!

Pokud chcete nahlédnout ještě hlouběji a pochopit ještě více, můžete si přečíst další články, rozvíjející toto téma:

CO A PROČ SE TEĎ DĚJE?

Přečteno 82 108 x
Zaslat upozornění
Upozornit na
guest
164 Komentáře
nejnovější
nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymní

Zdravím Ramana,a čo poviete na masáže?Po internete koluje,že je to prenosné aj masážami…Aký je váš názor?

Seneca

Zdravím Vás. Mám celkom zaujímavú novú skúsenosť ohľadom šmakulády. Dlhšie sa mi jeden dobrý známy neozval. Tak som sa opýtal (odmeral), že čo sa stalo. No a odpoveď bola dosť zaujímavá. Už neni živý. Meral som to zo všetkých strán a odpoveď stále ta istá. No čo už. A teraz tá zaujimavá časť. Ozval sa a celkom ma to milo prekvapilo, a že som asi meral zle, som si povedal, alebo čo, aj keď mám celkom slušnú presnosť. Tak som len tak zo srandy meral znova. A že neni živý. A stále to isté. No si hovoríme s partnerkou, že to je už troška čudné. Skrátim to, tak… Číst vice »

Anton

To som zistil aj ja. Hneď na začiatku som sa snažil zistiť čo je to za svinstvo. Ide o odpojenie človeka od duše vyšších svetov. To bola jednoznačná odpoveď z druhej strany.

Poustevník

Doporučuji podrobně prostudovat tento článek : „https://veilofreality.com/2022/05/24/covid-vaccines-consequences-on-the-soul-spirit-and-life-after-death/“ i s vnořenými odkazy na další dokumenty. Využijte aut. překlad prohlížeče. Pročtěte i zde uvedené odkazy na další dokumenty, hlavně původní částečný překlad Mayerovy knihy v pdf.
Obsahuje závažné rozšiřující informace..vakcíny ( ale i chemoterapie,drogy,euthanasie apod) ovlivňují i stav duše po smrti silnou blokací éterického těla. Ach jo. Kdo z těch starých lidí se ubrání. A ještě toto : „https://greenpass.news/covid-inoculation-also-attacks-the-spirit-testimony-of-a-priest-monk-the-white-rose/“ . V USA se prý uskutečnily satanistické obřady nad vakcínami. Zřejmě jen těmi západními, jak vyplývá dále z Mayerova textu.

Anonymní

Ramana, kedy uverejníte časť rozhovoru s démonickou bytosťou spomenutou v odseku “ smlouva s ďáblem“? Som zvedavý a určite aj väčšina čitateľou….

Anonymní

Super,často sem chodím,práve kvôli tomu,či ste to už nepridala…

Poustevník

Zeptal bych se ostatních, jestli také cítí očkované lidi. Většina lidí i neočkovaných nic necítí. Je to zápach podobný umělé hmotě, polyetylén apod. Poměrně velmi silný, srovnatelný s výrazným parfémem nebo cigaretou. V současné době je takto cítit třetina až polovina lidí. Jsou cítit jejich věci, někdy jsou načichlé i věci v obchodech. Dokážou doslova zamořit vnitřní prostory,kanceláře,chodby apod. Bohužel i se toto vrací i u lidí, očkovaných vloni v létě. Pokud se jedná o spike proteiny, budťo byla intoxikace obrovská a tělo se stále čistí, nebo je stále periodicky vyrábí. Je ale možné, že se jedná o astrální látku, protože většina lidí necítí nic. Psi to ale podle všeho cítí také.… Číst vice »

Anton

V zásade boli tri druhy tzv vakcín,cca 33% podielom. Jedna bola placebo ,druhá obsahovala biologický materiál, baktérie atd, tretia bola chemický kokteil. Podľa toho sú aj cítiť alebo páchnu.

Josef

Ale i to placebo má v sobě koktejl (grafen s nanoboty a další šmakulády), neboť temná strana si každého hlídá a vždy využije možnost pojistit si ovečky. Bohužel dnes už jakékoliv očkování má v sobě tyto šmakulády, aby si lidi temná strana pojistila.

Vašek

Všechny vás zdravím na této záložce. Navazuji na zkušenosti našich a ruských lékařů ohledně co%idu. Podobné, a možná ještě podrobnější zjištění mají lékaři v Německu   https://gloria.tv/post/e3HmCickeHN41HV13NgYpF2Ej  odkud už loni v létě pronikaly na veřejnost informace o vlivu va%cín na lidi, zjištěných po pitvách. Všeobecně je to zásadně v rozporu se záměrem Boha. Dnes jsem narazil na zjištění Španělských výzkumníků   https://aeronet.cz/news/spanelsky-vyzkumnik-potvrdil-ve-vedecke-studii-pritomnost-nanocipu-v-lahvickach-ockovaci-latky-comirnaty-od-spolecnosti-pfizer-a-nafotil-mikroskopem-jejich-fotografie-desive-zabery-ukazuji-neco/    a ne náhodou je to ze stránek, kde je ve zprávách ze světa nepoměrně podrobněji, než v našich médiích, přiblíženo pozadí dění na Ukr%jině. Proto jsem ve společné práci dal impuls k prosbě o pomoc andělů Saturnu, jak uvádí na této záložce Jára. Ono už je to přes rok, co se ke mně… Číst vice »

Vašek

Jen pro upřesnění. Aeronet funguje dále na aeronet.news a pak si do lupy zadejte název článku.

Last edited 1 rok před by Vašek
Zdeňka

Krásný den přeji.
Po přečtení článku jsem si vzpomněla na videorozhovor o konstelačním experimentu s vakcínami (z ledna 2021), kde už tehdy v konstelacích vycházely velmi podobné výsledky, jako popisujete v článku. Je opravdu hodně zajímavý….
https://fb.watch/a_DN-K9MDK/

Last edited 2 let před by Zdeňka
Vašek

Škoda, že jste neuvedla jiný zdroj, také bych se podíval. Je to jak se uvádí zde https://www.ragauian.cz/nova-diskuzni-skupina-startuje-zaridte-si-profil-na-vk-com-osvobodte-se-od-tyranie-big-tech-googlu-facebooku-a-podobnych-manipulatoru-tipy-jak-byt-na-webu-svobodnejsi- Nicméně za všechny ty odborné názory mluví tato beseda https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7R1dwgtLmcA&feature=youtu.be a i tento názor https://videopress.com/v/5v8l3rQk To, že je to z Ruska, je jedno. Komunismus je minulá ideologie, která pominula a dnes jde o to nespadnout do jiné totalitní ideologie, která se může vylíhnout jak tu, tak na západě a nebo na východě. Mějte se krásně a buďte zdraví.

Poustevník

Napsal bych zde aktualizaci..v této chvíli začíná být zřejmé, že vakcínách se nachází utajená část komponetů na bázi oxidu grafénu, které se v těle sama poskládá, ukotví v různých částech těla včetně mozku senzory,vysílače a mikročipy, vše na bázi grafénu a je schopna v případě úspěšného sestavení komunikovat přes mobilní telefon do internetu. Zde je také návaznost na 5G. Toto odráží asi 10 letý výzkum a je na to mnoho patentů.Podrobné informace v češtině i z odkazy na původní zdroje, hlavně španělské najdete zde : https://myspulesvet.org . To opravdu nevypadá dobře. Tedy vakcinace není předstupeň k čipování, ale toto již probíhá.

Vašek

Já jen na upřesnění odkazů v mém příspěvku(níže), jelikož jsem při jejich kontrole zjistil, že normálním rozkliknutím už „nějak“ nejdou otevřít. Pořád mne tedy funguje jejich zkopírování, tedy:  http://www.novoucestou.cz/2021/05/11/ockovani-otazky-a-odpovedi-s-kryonem/ nebo zde   https://kryon.webnode.cz/news/ockovani/?utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fkryon.webnode.cz%2Fnews%2Fockovani%2F%3Ffbclid%3DIwAR2phhZV2amgQTVYskEfA4381o-97XPq2zC_4lFz-FbYwhxmknLZZyVQOWQ 3.odkaz je na komunikaci se svým vyšším Já. Vyjímám obsah, ze kterého je čerpáno a lze to najít zde   https://kryon.webnode.cz/search/?text=Innate+inteligence        Obsah:     – Úvod     – Souhrn poučení o innate     – Innate a schéma působení kvantových polí na některé tělesné soustavy         Literatura:       Kryonovy channelingy na téma innate, uvedené v příloze:       – Vylepšená „Innate“, 15.1.2017 San José, California     – Odhalená innate 22.11.2014 Portland, Oregon      – Urychlovací systémy 14.6.2014 Mt. Shasta, Kalifornie     – Záhadná innate – vrozená moudrost těla 31.8.2013 Gaithersburg, Maryland, USA     –… Číst vice »

Anonymní

Děkuji za zajímavý článek, jsem očkovaná, 2 dávky. Přišla jste na velmi zajímavou věc. Ale je to jen Vaše zkušenost, Vaše odpovědnost za práci s Vašimi energiemi i energiemi klientů, kteří Vám důvěřují. A já píšu také jen svůj názor. Možná pociťuji jakési „příznaky choroby“, ale to je běžné při jakémkoli očkování a pociťovala jsem je i před očkováním, jen proto, že mnoho lidí, se kterými jsme běžně propojeni na této planetě, tou a jakoukoli jinou nemocí prochází. Funguje to na principu matka – dítě, když je nemocné dítě, matka pociťuje stejné příznaky a skrze své tělo je uzdravuje. (Tak funguje i léčitel, a proto může docházet k tomu, že… Číst vice »

Jára

To, co píšete, si mohl dovolit snad Rasputin. Ten údajně měl plnou kontrolu nad regenerací svého těla, nestačilo ho otrávit ani postřelit, museli ho k tomu ještě utopit. Zase se nedokázal ovládat při pití alkoholu a pelešení s děvkami. No, přál bych Vám, aby si s tím Vaše tělo poradilo. Víte u každé chemické látky existuje kumulativní dávka. Dokud ji nedosáhnete, tak Vám to může připadat, že se vůbec nic neděje. Ale po jejím překročení se situace náhle změní a objeví se třeba rakovina. A vy nemůžete odečíst na kolik jste se k ní přiblížila. Na tohle se dá odpovědět tímto citátem z úplně jiných podkladů: „Pointa je, že… Číst vice »

andrea

Ak teda veríte tomu, čo ste napísali, prečo ste sa dali očkovať a neaplikovali ste ten istý postoj už na chorobu? Tzn. Myšlenka je energie a je třeba pochopit, že pokud uvěříme, že nemoc je nebezpečná – bude nebezpečná. A pokud uvěříme, že nemoc je jen nemoc – tělo si s tím poradí. Pýtam sa preto, lebo už som sa s takým postojom stretla u niekoľkých ľudí. Tvrdili, že netreba myslieť na to, že očkovanie ublíži a ono potom neublíži, zároveň niektorí hovorili, že sa neboja ani smrti. Ale na otázku, že keď sa neboja smrti, prečo sa tak boja covidu, že sa kvôli nemu nechali očkovať,… Číst vice »

Vašek

Hanko asi to tak může být. Ne nadarmo je psáno, že „Bůh stvořil člověka k obrazu svému“. Jak je ale na mnohých stránkách uváděno, jsou tyto schopnosti a vlastnosti vědomou výchovou a učením potlačovány až k zapomenutí, protože kdo by pak mohl profitovat a řídit, když by toho Boha v sobě objevil každý. A jen takové poznání, na které přijde člověk sám, má neotřesitelnou Pravdu a váhu pro osobní životní přesvědčení. Jinak člověk nikoho jen tak nepřesvědčí, protože většina jde po cestě, která nevede k cíli, ale „mají pravdu“, protože přeci po té cestě jdou (skoro) všichni. A člověk hledající pravdu je považován za blázna. A nejen že to ví mistici… Číst vice »

Gaia

Ptala jste se, proč je ten proud energie proudící 1. a 7. čakrou vychýlen. Něco mě k tomu napadá, ale berte to jen jako osobní názor. Pokud dojde k rozpojení energetického systému v samotném středu, vaše energie, která se k vám vrací z celého exokosmu po dostředivé dráze přestává proudit koordinovaně, jakoby jí někdo jiný přesměroval na sebe. Jakoby na tom obrázku chyběl ten energetický parazit, který by mohl být v průsečíku pozemské a kosmické cchi, tedy zhruba někde po pravé straně vedle těla při pohledu okem pacienta. Škoda, že ten obrázek je jen dvojrozměrný. Kdyby byl trojrozměrný a ještě v pohybu (tedy čtyřrozměrný), ukázalo by se, jestli se ty dva proudy… Číst vice »

Poustevník

Možná by to šlo vysvětlit jednoduchým přirovnáním..když dáte prst do proudu vody..je-li proud slabý, zastavíte ho, je-li silný, odkloníte ho..pokud jsou proudy energie odkloněny do strany, patrně jim v rovném proudění něco brání. To by znamenalo, že tam stále něco je a nebude tak snadné, se toho napojení zbavit.Takhle může působit i černá magie. Člověk nesmí podléhat strachu a snažit se tyto ovládací chapadla rozpustit vyšší pozitivní energií. Nebo vyhledat pomoc od někoho,kdo takovou energií disponuje..Když k tomuto připočteme mikrovlnné sítě,které zatahují oblohu a brání přilivu vyšších energií..a 5G to ještě umocní, vypadá to, že jsme ve válce.

Poustevník

Děkuji za zajímavý článek a obrázky. Zajímalo by mě srovnání stavu čaker po očkování s onemocnění koronavirem neočkované osoby. Nebude to podobné ? Vakcíny vyrábí v těle nejtoxičtější část viru a podle Soně Pekové si každý výrobce vytvořil svoji RNA podle zaslaného modelu (odkud?) sám.Nejedná se tedy o původní kódování spike proteinu viru. Biorezonance té bílkoviny ale může být podobná a člověka vakcína může napojit na stejný temný astrální systém, jako má bezpochyby i virus. Může jich být víc,může být jeden. Myslím, že i virus provádí základní útok na 7.čakru. Pokud člověk odolá, neonemocní. Taky je myslím dobré vzít v úvahu to, že každá z jemných vrstev-těl má svoji čakru,… Číst vice »

Vlastimil

Zdravím, no nevím jak to je s energií u mne, jelikož se mi v roce 2012 probudila hadí energie a nikdy bych si ty jedy nenechal píchnout, jelikož vidím do lidí, tak jsem hnedka ze začátku vyhlášení toho nesmyslu to viděl přímo na tom Babišovy jaký je to hnus a podvod. Jenže se mi stejně něco stalo s energií která proudí od Země po nohou, nejednou mne začíná být nepříjemná protože se změnila v elektrickou a to mne hodně svědí, nevím jak to spravit

Alladin

Ahoj, díky za otevření málo diskutovaného tématu, rád bych rozvedl účel celé covid operace. Zcela správně konstatuješ odpojení od Zdroje(Boha) a transharmonických energoinformačních struktur s ním zarovnaných, je to o odpojení takto lapených inkarnátů od struktur věčného života a jejich trvalém přepojení do metatronických pádových struktur černoděrných systémů predátorských vesmírných kolektivů. Jinými slovy po opuštění fyzického těla(nosiče vědomí) dochází k odsátí skrze metatronické energoinformační síťové instalace, parazitující na organické planetární energ. mřížce do černoděrných matrixů. Spěchá se tolik proto, že v realitním prostředí galaxie dochází k protnutí dvou nosných energoinformačních struktur. První je Krystalová spirála věčného života společně s její časovou vlnou. Tato struktura nás může dovést domů.… Číst vice »

eva

je to celkem prosté, vakcinace je předstupeň k čipování, zavádí se NWO a potřebují zredukovat populaci a zbytek napojit na umělou inteligenci, udělají z nich loutky bez svobodné vůle, datasystém řídí tento svět a vydává se za Boha, je to dovoleno pro poučení všech, dojde ke krátkému vítězství negativního stavu, ještě předtím k dělení lidstva, je to už v Bibli, jeden bude vzat, jeden zanechán, věřit že planetu nula jak se jí říká je možno zachránit je past, zachránit lze duše, země je už napojena na Antigaiu, pravá Gaia je v limbu, aby každý pochopil co a proč se tu děje, je třeba znát knihy Nového Zjevení, je tu… Číst vice »

Světlana

Děkuji moc. Je to dva tři dny, kdy jsem si začala všímat některých věcí a kladla si otázky. A obratem jsem našla „náhodou“ Vaše stránky. Vzalo mi to dech na první čtení. Skvělé, jasné. Kamínek do mozajky. Ještě jednou díky za Vaši práci.

jirik

Celá vec sa plánovala už dlho, Gene ukazuje video z roku 2013, kde niekto opisuje presne to, čo sa deje dnes. Problém sa vytvorí v laboratóriu a potom sa ponúkne riešenie v podobe očkovania. Michael hovorí o vajíčkach v očkovaní, oxid grafénový je potravou pre umelú inteligenciu (Hydra Vulgaris, teraz je o tom niekoľko videí). Gene hovorí, že je to kremíková forma života na báze uhlíka, ktorá sa tvorí v tele (očkovaných). Gene hovorí o dvoch lekároch, s ktorými sa stretol a ktorí to nahlásili. Jeden lekár mal pacientku, ktorá si dala senný kúpeľ (odporúčaný na elimináciu) a pod ultrafialovým svetlom (pomocou aplikácie v telefóne) dokázala nájsť vlákna. Vložila vlákno do skúmavky, uzavrela… Číst vice »

Anonymní
Jára

Děkuji za nové informace o vakcínách. Chtěl bych každého upozornit aby mi nedůvěřoval. Mě připadala vakcína Sputnik naprosto bezpečná. Tento typ „chyby“ se může stát každému. Prostě se určitým směrem nepodíváte. Já jsem se u vakcíny Sputnik díval na poškození orgánů fyzického těla a nevychází mi tam vůbec nic. V tomto pohledu mi připadá Sputnik úplně bezpečný. A i když jsem to zkusil znovu, ani tak jsem nic nenašel. Jenže asi za tím je nějaká černá magie, která poškozuje astrální tělo. Něco takového by nikdo normálně u léků nehledal. Sputnik podle mého pozorování je taková „past“. Nezpusobuje necekaná úmrtí ani nezpusobuje zjistitelná poskození orgánu. Ale má velmi… Číst vice »

Sveta

Moja kamoska ma jednu davku Sputnika. Neviem ci zalezi na nastaveni. Ale nemam pocit, ze by ju to ovplyvnilo. Videla anjela a aj ma zive sny.

jirik

USA: Poslechněte si video s českými titulky. Anthony Fauci plánuje, že by v Číně mohla uniknout nová agresivnější varianta ptačí chřipky a to by vyvolalo celosvětovou krizi. Kvůli krizi vlády ochotně udělají experiment na lidech s mRNA vakcínami. A tím farmakoncerny ušetří 10 let testování. Oni se s tím ještě chlubí! Těch povinných 10 let testování medicínské technologie není jen tak. To chrání před nečekanými vedlejšími efekty. To je to samé jako ignorovat lety prověřená bezpečnostní opatření třeba v letectví nebo i elektřině. Očkovaní lidé posloužili jako laboratorní myši. A co když se nakonec ukáže, že mRNA injekce nefungují jak bylo plánováno? Třeba, že namísto lepší vakcíny to způsobilo… Číst vice »

jirik

Plány WEF ukazují, jak daleko jsou elity ochotny zajít, aby ovládaly a podmanily si lidstvo. Stránky WEF obsahují řadu hororových vizí, které se představují jako progresivita. A příliš často se plní, stačí si vzpomenout na Událost 201, společnou simulační hru WEF a Gatesovy nadace, ve které se „pandemie“ odehrávala již před jejím vypuknutím.

Jednou z takových vizí je takzvaný „Internet těl“, který prý změní naše životy, jak vysvětluje WEF. Údaje o těle se shromažďují prostřednictvím „implantovaných, spolknutých nebo používaných“ zařízení. Za tímto účelem je třeba zrušit ochranu údajů.
https://cz24.news/bestialne-zrudne-plany-schwabova-wef-kazdy-clovek-bude-jiz-brzy-nonstop-monitorovan-video/

jirik

Dr. Madejová ve spolupráci s jednou laboratoří zkoumala obsah covid injekcí pod mikroskopem a objevila tam dost alarmující věci. Kromě vláken a kovových fragmentů tam bylo něco, co vypadalo jako nějaký tvor, který se samovolně začal pohybovat. Více ve videu i s obrázky.
https://otevrisvoumysl.cz/dr-madejova-laborator-v-usa-analyzovala-covid-injekce-a-odhalila-pohyblivy-material-a-dalsi-synteticke-latky/

Marie

Naprosto s vámi souhlasím.

jirik

Za posledních šest měsíců jsem v laboratoři zaznamenal 10-20 násobný nárůst rakoviny dělohy. Každý rok si zaznamenávám data. Posledních šest měsíců… kdy jsme začali očkovat? V lednu 2021. Jak velký nárůst nádorů a rakovin uvidíme v dalších několika letech? Nejspíše velký. Jaká je skutečná odpověď? Nevíme to, a to je v medicíně někdy nejupřímnější odpověď. Že nevíme. Lékař, který vám říká, že vše ví… nevěřte mu. Najděte si nového lékaře. Nárůst latentních virů, atd. Každopádně… vím, že už nemám čas na otázky. Moc vám děkuji. Bůh vám žehnej.
video v odkazu
***** ****
http://www.zenazdravotne.cz/2021/08/04/sars-cov2-spike-protein-ace2-mozna-reseni/

CENTRAL SUN GALAXY

Velice ZAJÍMAVÝ ČLÁNEK ❤️ :) DĚKUJEME ☀️ Jsem AVATÁR REALIZACE CENTRÁLNÍHO ☀️ GALAXIE – DVAKRÁT ZAPÍCHNUTÁ TZV PROTI TETANOVKOU – KDE MUSEL BÝT GRAFEN, JELIKOŽ MI TZV UMŘELA: SPODNÍ ČÁST TĚLA…… A KDYŽ JSEM TO REKLAMOVAL U DOTYČNÉ MUDR MENGELE – ME KAMARÁDKY – TAK MI VAKCÍNY ZAPŘELA ! NAPSALA MI: NIKDY JSEM TĚ NEOCKOVALA !!! TAKŽE PATRNĚ KVŮLI TĚM JEJICH FAŠISTICKÝM EXPERIMENTŮM S GRAFENEM… ! MÁM POCIT, ŽE TEN OXID GRAFENU – DÁVAJÍ UŽ DÁVNO ❤️❤️❤️ – DO – MNOHA: TZV. VAKCÍN ! JE PRAVDA, ŽE PO TĚCH 2 TETANOVKACH – JSEM ZHRUBNUL A VÝJIMEČNĚ, JSEM BYL – NĚKDY I AGRESIVNÍ… TJ VŠAK NEJMENŠÍ… Číst vice »

Jara

Jen bych chtěl upozornit na jednu věc. Články od Ragauariana jsou inspirativní, ale bohužel on se převýžně vrtá v negativitě. Negativitu samozřejmě popisuje dobře. A je třeba negativitu poznat.

Je potřeba něco trochu více a to např. ukázat nějaké světlo na konci tunelu jako to děláte vy.

Rg sice popisuje techniku rekonstrukce psychiky, která by měla problémy řešit, ale když jsem ho před 12 lety požádal o pomoc tak mě vyrazil. Ta technika asi nefunguje úplně dobře.

Sveta

Co v pripade nasilneho ockovania?

anonym

Mam jiz dve vakciny. Duvody jsou cestovani. Jsem denne spojena meditaci s bozim kralovstvim a svetlem. Moje cakry byly uz drive vycistene a fungujici pro „hadi silu“. Cekaji me dulezite sluzby podle mych porozumeni. Nic se po vakcinach nezmenilo, prijimam stale tu universalni energii beze zmeny. Pochopila jsem, ze mam zvlastni ochranu, ktera trva uz roky.

Janica

Áno, tiež si myslím, že stane len to čo my dovolíme. Mám zaočkovanú kamarátku, ale po duchovnej stránke postupuje a dejú sa jej synchronicity. Život jej po každej stránke smeruje k lepšiemu. Očkovanie prijala, lebo musela, ale mentálne ho nepustila ďalej a požiadala si o ochranu. Stalo sa….myslím, že sa stane len to čo dovolíme. My sme šéf.

Ivan

…vedel by niekto nakresliť, alebo aspom popísať rozdiel pri zaočkovaní „fizerom“ a „sputnikom“?…. lebo on tam ten rozdiel je…. a dosť podstatný….

Anton

Nieje tam rozdiel. Sputnik vyrába v Rusku Astra Zeneca.

Anonymní

…otázka znela „rozdiel pri zaočkovaní“ nie vo výrobe…

M

ALE ANO, JE V TOM ROZDÍL ;-)

Podívejte se na Stručný popis fungování mRNA technologie…

Sputnik V, pokud mezitím nezměnili jeho složení je dle všeho v poho…

http://www.ragauian.cz/rozkaz-znel-jasne-dve-davky-jak-zmeni-mrna-vkcina-energeticky-stav-aury-cloveka-energeticky-jasnovidny-nahled-na-genovou-mrna-terapii-cakry-se-uzaviraji-duse-jsou-odpojovany-od-zdroje-od-bozsk/

M

Rád bych upřesnil tento bod, který trochu souvisí i s posledním odstavcem, cituji: JE SKUTEČNĚ mRNA VAKCÍNA JINÁ NEŽ OSTATNÍ VAKCÍNY? … Nakreslila jsem energetický náhled po aplikaci povinné hexa vakcíny, … Výsledek je pro mne překvapující – zdá se, že tato vakcína energetické tělo dítěte téměř neovlivní… To ale znamená, že mRNA vakcína, která je nám tolik vnucována, je něčím úplně jiným, než se na první pohled zdá! -konec citace- Nikdo by neměl být překvapen. Háček je hlavně a především v mRNA vakcínách, které provádějí de-facto GENETICKOU MODIFIKACI KRVE. I když je to popíráno. PODLE DEFINICE mRNA vaxxy VŮBEC NEJSOU VAKCÍNAMI! Přesně napsáno jde… Číst vice »

M

Ještě jednou trochu jinak, celý problém s mRNA genovými terapiemi (NIKOLI VAKCÍNAMI) je v tom, se změní genetické a s tím spojené vibrační parametry krve. A pokud chápete nebo spíš víte, že naše rasa má pečlivě vyladěnou genetiku, která skrze krev napojuje naše tělo na Božskou Jiskru v srdci — přesně proto nechat si rozjebat DNA prostřednictvím genové mRNA terapie, znamená zahrávat si se samou podstatou naší duše…

PAK SE STÁVÁ ZŘEJMÝM I PROČ NORMÁLNÍ VAKCÍNY NEDĚLAJÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM…

http://www.ragauian.cz/rozkaz-znel-jasne-dve-davky-jak-zmeni-mrna-vkcina-energeticky-stav-aury-cloveka-energeticky-jasnovidny-nahled-na-genovou-mrna-terapii-cakry-se-uzaviraji-duse-jsou-odpojovany-od-zdroje-od-bozsk/

Katerina

Dobry den, Jsem moc rada, ze s tim konecne nekdo vysel ven, proroze ja delam diagnostiku caker automatickou kresbou a kreslim u ockovanych uplne stejne vysledky jako tady pani. Byla jsem z toho uplne v soku kdyz jsem zacla kreslit prvni ockovane lidi…precijen jsem do te doby vakcinu vubec neresila a nemela o ni zadne informace. To,co mi pod rukama vznikalo za obrazky mi zpusobilo totalni hruzu! Vzivote jsem tak strasny veci nekreslila. Vubec jsem to nepochopila,jak je to mozne. Vysledek je ten,ze jsem to radsi prestala resit, protoze prisla do myho zivota kocka a ta nasmerovala mou mysl a energii uplne jinym smerem :D Zdravim srdecne pani autorku… Číst vice »

Alka

Dobry den,
krom vsech uz zminenych pocitu,zmenenych vibraci a energii kolem ockovanych si u nich vsimam zvlastniho lesku v ocich,neni to nic hezkyho,vlastne kazdemu kdo do toho sel zvlastne zari oci,navic pokud je to nekdo koho jsem znala,tak ho to zastinuje,ale az po druhe davce,po prvni ne…vidi to nekdo stejne?

Jana

Já spíš vidím vyhaslé oči. Jako když z člověka vyprchá duchovní jiskra. I když vlastně se to stane. Ale je to u každého očko jiné.

Alka

Vyhasle ano hned potom,ale cca po tydnu nastupuje chvile kdy jim sviti oci,mozna jakoby byli na drogach,pak se to zase zklidni,ale jiskra toho zustava

Michaela

Lesk očí vnímám také, jako by je duše zakryla slzami, které nejdou vyplavit. A ano ty oči jsou tak zvláštně vyhaslé, jako když původní esence toho člověka vyprchala..

Rozárka

Mám kamarádku se kterou se známe 53 let.
Můžu tedy říct, že ji znám. Po prvním očkování se začalo měnit její chování, po druhém jsem si všimla, že má „něco“ v pohledu jiného. Nedokážu nijak popsat- prostě se dívá jinak, je to snad ve výrazu v očích.Působí cize,podle všeho se jí rozvinula psychoza.

Dana

Dobrý den všem,
u těch, kteří jsou naočkovaní 2mi dávkami, a na druhu vakcíny nezáleží, vidím změnu barvy pleti, jindy normální barva má nádech šedi, u někoho víc a u někoho méně. Uvidíme, co bude dál. Médii proběhlo, že 50% Němců dostalo vakcíny s fyziologickým roztokem, tedy placebo!!! Těžko říct, zda to byl záměr nebo jen součást testování vakcíny.
V každém případě vidím také světlo na konci tunelu – včera v noci byly zažehnuty ohně Pravdy a Lásky po celé planetě i mimo ni. To vnímám tak, že již vše, co není Pravda a Láska bude a je rozmetáno…

Andrea

Ja to vidim rovnako ako vy.

dan

vyzkoušeno na 3 dny očkované osobě – magnet drží, z druhé paže odpadl..5x opakováno

Jára

Děkuji za informace.

Zjišťoval jsem dopad vakcíny na energetiku člověka. Ale ne tak precizně jako vy. Vycházelo mi, že se očkovaným průměrně uzavře spojení „nahoru“ o 60%. Totální blok jako uvádíte mi to nepřipadalo. Ono i těch 60% je dost.

Po tom, co jste napsala mě cosi napadlo. Pokud já budu mít čakry čisté, tak lidé kolem budou „muset“ přijmout moje ideje. Je to proto, že oni se budou zoufale snažit získat ¨pro ně nedostupné energie. S vampyrismem už mám mnoho let zkušeností.

Ivet

Dobry den:), A ptal jste se na jednotlive vakciny, nebo jste vzal obecne “vakciny na Covid”? Pak by to totiz mohlo udelat rozdil… i stran dopadu po 1.nebo 2.davce.

Jara

Víte jak vypadá manipulace? Dají Vám na výběr buď chlastat jako hnusný bezdomovac a nebo pít civilizovaně v pěkném prostředí. To, že by jste neměla do sebe dostávat nervový jed už Vám nedávají k výběru. U vakcín je to to samé. Podle mě ruský Sputnik je relativně neškodný. Je to klasická vakcína, která nemodifikuje Vaše DNA. Účinek sice sporný, ale nezničí vám to tělo neznámým způsobem. Jak Pfizer tak i Confirmaty tak Astra Zeneca jsou mRNA experimentální neotestované látky. Mohu to ověřit přesněji, ale nemá to smysl. Jakmile jednou dostanete do těla jed, tak už je Vám jedno jestli máte 20% pravděpodobnost úmrtí do 5… Číst vice »

Poustevník

Sputnik je v principu totéž co AstraZeneca, geneticky modifikovaný adenovirus. Funguje podobně jako mRNA, začne se replikovat v buňkách a tvořit spike proteiny.

jirik

Dr. Madejová odpovídá: „Po vakcíně mi nic není. Proč šíříte lži o tom, jak je nebezpečná?”

Tu je jasná odpoveď medzi placebom a originálnou nebezpečnou terapiou. Tak je to po celom svete.
https://gloria.tv/post/hq79Ku4XWN9n3kbBidJaEmam8

Anonymní

Uvidíte o rok,o dva a možno tri…každý vakcinovaný si pride na to svoje…na 100 percent..
toto v podstate ani vakcíny nie sú,ale genetický rna experiment.. cielený ..
za naivitu sa uż plati a bude sa masovo aj platiť..svojim zdravim,alebo životom

Martin

díky všem za sdílení těch vizí, intuitivně mi to naprosto sedí… potvrzuje se mé intuitivní tušení a varování, které jsem publikoval už v roce 2020… varování o tom, že mRNA vakcíny mohou zabít duši. Bylo to nejen intuitivní, ale podložené právě souvislostmi a znalostmi o tom, jak funguje duše… to nejpodstatnější je zde:

http://www.ragauian.cz/planeta-zeme-uprostred-povstani-otroku-smrt-lidske-duse-realizace-transhumanismu-pomoci-geneticke-modifikace-cloveka-abdrushin-krev-a-dna-tvori-most-pro-cinnost-ducha-v-hmote-na-zemi-7/

Jozeft

Východisko v tomto boji na život a na smrť je
v kódoch A.Einsteina o vesmírnej podstate
života, zdravia a smrti človeka a fenoméne planéty SATURN…ale je to na dlhšiu reč na báze
interakcie VEDY a VIERY a na úrovni poznatkov zo staroegyptskej medicíny z chrámu KARNAK……

Anton

Mne kyvadlo ukázalo 96% pravdivosť tohto článku .

Jiří, Poděbrady

Ano, mohu potvrdit, že cesta ven existuje. Vědoma bytost může velmi rychle zvrátit veškeré působení.
Je čas dát se do páce.
Znamená to ovšem touhu bytosti po změně.

Mlos

Pomoc je zde , je skrze morficke pole , prvni odstrani cize predmety a to na opravu dna opravi zpet co se opravit ma , https://www.youtube.com/watch?v=FXtbLXBc_C8 https://www.youtube.com/watch?v=C5YhIvQUGCk https://www.youtube.com/watch?v=tWckvnOmHBQ

Ivo Benda

MIXOVANÉ LISTY OCHUCENÉ OVOCEM – PŮL LITRU DENNĚ – PROTI VŠEM NEMOCEM. K tomu vlastní destilovaná voda.
http://www.co-jist.cz

Ivo Benda

Co se začalo v roce 2020 díti, kdy skončila přechodná etapa na planetě Zemi Toto je POSLEDNÍ SOUD, čili TŘÍDĚNÍ DUŠÍ, oddělování čistého ZRNA od zlého PLEVELE, což už nebude tolerováno, aby dál zde žili pospolu a jak v podobenství Ježíš praví: Plevel nemůže být vytrhán coby výhonek mladý a ještě nezralý, protože by to vytrhalo i zrno.. musí se počkat, až bude zrno dostatečně silné a dospělé, aby vytrhání plevele jej nepoškodilo.. pak bude plevel sesbírán a naházen na hromadu a spálen a dobré zrno bude Otcem svezeno do jeho stodol … proto je nejen ten Covid vlastně metlou na hmoťáky a na zlouny, které nejen to odstraní.. vytrhává… Číst vice »

Radomír

Dobrý den, zabývám se mmj. vlnovou genetikou Prof.Dr.Garjajeva, vlivem genofondu na naše zdraví a osud (viz.kniha Tajemství rodových linií). Před nějakou dobou jsem byl veden k práci na klientovi, jež pod vlivem covidu umíral(nebo si to alespoň myslel) a dostal jsem se do kontaktu s příslušnou rovinou. Bylo to velmi zajímavé poznání a klient byl zcela zdráv do 24 hodin, poté i jeho manželka. Na mém webu si můžete tento případ vyhledat v sekci BLOG. Vzhledem k tomu čím se zabývám jsem si musel položil ale otázku, co udělá několik přesvědčených naočkovaných nejen s energetikou, ale i s celým genofondem rodu. Od počátku jsemzastával názor, že se jedná o proces „očisty“ genofondu… Číst vice »

Martin

je jenom jedna možnost pomoci — a to pomoci lidem Poznat sami-sebe — ale tu změnu pak každý musí realizovat sám za sebe… JINAK TO NEJDE… zjednodušeně řečeno je to o znovu-sjednocení rozpolcené duše za pomoci kristovské lásky. http://www.ragauian.cz/co-to-v-praxi-znamena-mit-radi-sami-sebe-dejte-pozornost-sami-sobe-aneb-zivot-v-pritomnem-okamziku-najdete-sami-sebe-poznejte-sami-sebe/

Vašek

Jojo, je to tak. Pokud je někdo „těžký“ materialista, tak by se především měl začít probouzet ze svého snu. A jak člověk začíná otevírat oči, tak je na dobré cestě změnit své myšlení a to je základ k tomu, aby „sjednotil rozpolcenou duši a poznal sám sebe. A ke změně myšlení je potřeba zbořit ty zdi (mantinely) kolem dosavadní cesty, jak názorně popisuje kniha „Křižovatky“ od W.M.Younga. Teprve potom se člověku otevřou daleké obzory a změní své myšlení. Je to stejný postup, jako popisuje pan Heczko na svých stránkách https://www.duchovnipoznatky.cz/shrnuti-poznatku-o-leceni-akutnich-chronickych-a-autoimunitnich-nemoci/ v čl. VIII.Stresory. A nejtěžší je asi udělat ten první krok, jak je uvedeno ve videu tohoto článku… Číst vice »

václav e.

pomoci ano, ale jen tomu, kdo o to požádá. nevyžádaná pomoc nefunguje.

jirik

Radomíre, pokud tě někdo z očkovaných požádá o pomoc tak jim pomoz;
jakékoliv vakcíny, očkování,… jsou na poškození „lidského těla“ a protiCOVIDové vakcíny jsou na výrobu biorobotů, pokud dotyčný „přežije“; vakcína obsahuje nanoboty……otázkou je jak je „deaktivovat“ a odstranit z těla.

Mlos

Pomoc je zde , je skrze morficke pole , prvni odstrani cize predmety a to na opravu dna opravi zpet co se opravit ma , https://www.youtube.com/watch?v=FXtbLXBc_C8 https://www.youtube.com/watch?v=C5YhIvQUGCk https://www.youtube.com/watch?v=tWckvnOmHBQ

Mlos

Odstranit z tela jde timto zpusobem, skrze morficke pole, prvni video odstrani cizi predmety z tela, a dalsi opravi dna .https://www.youtube.com/watch?v=C5YhIvQUGCk
https://www.youtube.com/watch?v=FXtbLXBc_C8 https://www.youtube.com/watch?v=tWckvnOmHBQ

mikes
Ludmila

Víte, já mám zkušenost, že jakákoliv pomoc bez prosby od žádaného funguje tak, že pokud to neustojíte /rozdíl mezi černou a bílou „magií“ má váhu minipeříčka/, budete muset prožít problém obdarovaného. Přeji Vám hodně síly a vytrvalosti v pomáhaní. Někdy stačí jenom slovo a pokud má být pomoženo bude.

jirik

Dr. Bridle hovoří o nové studii a informacích z Japonska prokazující, že spike protein, který tělo produkuje po covid injekcích, je jako takový toxický, dostává se do krevního oběhu a akumuluje se v některých orgánech, a nejvíce ve vaječnících u žen. Více ve videu.
https://otevrisvoumysl.cz/dr-byram-bridle-nebezpeci-spike-proteinu-v-covid-injekcich-nova-studie/

jirik

Edita, žije v Irsku a živí
se masírováním. Přišel k ní
vrcholný manager z Pfizer..
👉https://t.me/michalsharksvobodnykanal/485
https://vk.com/public199284310?w=wall-199284310_45882

Anonymní

Len taká malá poznámka :
„Človek s veľmi silným ‚duchovne vyspelým‘ energetickým telom“ ? ? ? ? ? 🤔🤔🤔 Hmmm, pokiaľ je človek duchovne vyspelý, nedá si do seba dobrovoľne vpichnúť jed… A aj keby nevedel o skutočnom účele takzvanej „vakcíny“, tak by si aspoň zistil, ČO tá neznáma neoverená a neotestovaná chemicko-genetická zlúčenina OBSAHUJE!!!!! PRETO som presvedčená, že tento jed si dajú do seba vpichnúť iba ľudia veeeeeeľmi vzdialení od duchovna…! A zatiaľ sa mi to aj potvrdzuje…

Jára

Podívejte se, Ješua také nešel na kříž dobrovolně. Představte si situaci kdy jste třeba matka a když se nenecháte opíchat, tak Vám seberou dítě. Existují situace, kdy i člověk s polem „nové Země“ bude volit „vakcínu“ jako menší zlo. Někdy se situace tak složí, že řešíte situaci vakcína a nebo vás zabijí. Bohužel tady na Zemi se i tohle může dít.
Veškeré karmické následky z takto vynuceného opíchání půjdou za tím kdo ho k tomu donutil.

Jára

A ještě jedna poznámka pro ty s ještě mnohem vyšší duchovní úrovní.
Takový člověk si může dobrovolně vzít „Vakcínu“ proto aby zlomil její energetické působení. Pokud by někdo operoval na podobné úrovni jako Ježíš Kristus a vzal si tu vakcínu, tak dojde k totálnímu odrazu a veškerá negativní energie se odráží k původci té vakcíny. Ale zrovna tohle nikomu nedoporučuji dělat, k tomuto kroku by musel být vyzván Prozřetelností.

Olina

Zlatíčko, rozvedla jsem se s mužem, který kašlal na syna. V podstate i s jeho rodinou. Vlastní rodinu nemám. Tři roky trvalo majetkové vyrovnání. Na kluka jsem byla sama, dílem na něj ex rodina kašlala, dílem ho štvala proti mě. Vím už dlouho, cca od synova narození, že do Prahy nepatřim a musím pryč. Řekneš mi jak? Práci si vybírám tak, abych měla na nájem a trochu času na kluka, v době rozvodu mu bylo pět. Během „epidemie“ jsem přišla x krát o práci, neměla na nájem, musela kluka učit sama, díky neschopnosti učitelky. Teď mám zas potíže, protože banka mi na hypo půjčí tak málo, že budu… Číst vice »

Jirka

Hele to dáš, Olino. Každý šamanství a vhled začíná krizí. Už ta krize je šamanství a vysoký stavy mohly bejt i před tim: i anděl padne. Občas nás na cestě něco zastaví, zaskočí nebo i posouvá z5…a někdy pěkně dlouho. Tečka ti možná dala co někomu vzala, tak by možná nebylo moudrý zpychnout. Ptát se proč je ale přirozený a ustoupit je někdy jediná možnost. Taky si přiznej, že ještě máš kus cesty před sebou; cesta z města neni ten nejtěžší boj – jsou i náročnější. Tys našla to nejcennější – empatii a soucit – neco co spousta „chytrejch“, který si účtujou za „práce s energií“ a jiný nesmysle co se můžou… Číst vice »

jirik

dobrý den ramano, mám nové info o zdravotních obtížích: z diskuzí: Deti v školách si začínajú sťažovať na bolesti bruška hlavne dievčatá ***** **** po dvou dnech odpověď – Nové info a zase špatné. Moja dcérka si začala sťažovať na bolesti bruška asi tak 4 krát nečakane sa skrúti a potom zas je v pohode – ukazuje pod pupkom – má 6 rokov. Dedo a babka očkovaný. Kamošova dcérka má večer ukrutné bolesti – zas 6 rokov. A posledné info, keď boli u lekára povedal že toho je teraz strašne moc. Mne je to jasné čo sa deje. ***** **** Zrovna dnes jsem mluvila s masérkou, která po masáži očkované… Číst vice »

Janica

Milá Ramano, Pracujem v DSS, kde všetci klienti sú očkovaní a polovica personálu. Časť klientov odišla, časti sa zhoršil zdravotný stav a niektorým dokonca zlepšil – fyzicky aj psychicky. Niektorí až doteraz nič. Očkovaní všetci ten istý deň a tou istou značkou. Kolegovia – zmeny správania zatiaľ nevymykajú normálu. Protivní zostali protivnými a láskaví láskavými. Už sa na túto tému nebavíme. Som pozorovateľ. Ustála som nerúškovanie, netestovanie aj neočkovanie a robím si vlastný prieskum. Okrem fyzických problémov – vážnejších aj menej vážnych krátko po očkovaní, sa sťažuje na vnútorný nekomfort len jedna kolegyňa. Zaočkovaná po prekonaní kovidu s patologicky vysokými protilátkami. Celkovo je pohoda, vedia sa ešte… Číst vice »

Vašek

Přátelé, také to tak nějak vnímám. Dnes na mne vykuklo toto https://cz24.news/dr-david-martin-odhaluje-hlavni-spiklence-kteri-zosnovali-aferu-covid-19-organizace-osoby-a-staty-kteri-se-aktivne-zucastnili-vytvoreni-covidoveho-podvodu-tisicileti-a-operace-warp-speed-skryti-z/
a toto
https://cz24.news/dalsi-zlocin-prisada-odhalena-v-covid-injekcich-nano-razor-blades-proc-musel-pred-2-dny-nasilne-zemrit-andreas-noack-nejvetsi-evropsky-odbornik-na-grafen/
Asi by stálo za to používat některá ověřená „čistící“ energetická videa (někde zde v našich komunikacích na ně byly odkazy) a soustředit je na přednější pozice pro pomoc očkovaným.