Kam směřujeme? Možné varianty naší budoucnosti

Dostali jsme se k okamžiku, kdy si každý z nás zvolil směr, kterým se dále bude ubírat. Nic už není a nebude takové, jako dříve. Během uplynulého období, kdy jsme procházeli mnoha zkouškami a testy, jsme se každý z nás přiklonil k určité linii, po které se od teď  bude odvíjet náš další život

Někdo si může myslet, že může dělat to, co dosud – ignorovat vše, co se kolem nás děje a nechat se unášet proudem, jehož směr určuje někdo jiný. Většina z nás to tak dělala celý svůj život a nebylo to zase tak špatné. Tak proč to teď měnit?

Zatím pouze malá část lidí vidí, že došlo k určité zásadní změně – nyní už není bezpečné nechat se unášet proudem, který vytváří někdo, kdo nechce, abychom poznali jeho identitu, ani jeho záměry. A tak si někteří konečně začínají uvědomovat, v jakém nebezpečí se můžeme velmi brzy ocitnout.

Zdá se, že někdo, kdo předtím stovky let pouze udržoval svou nadvládu a moc nad nevědomými davy, začal měnit svůj záměr. Už mu nestačí ovládat a využívat naši životní sílu ve svůj prospěch. Chce víc. Chce se postavit na úroveň Boha. Chce rozhodovat o životech našich těl a svobodě našich duší.

V této době zatím nedokážeme dohlédnout na prvotního hybatele těchto procesů. Prozatím vidíme jen vykonavatele jeho záměru.

A zdá se, že ani tito „poskoci“ netuší, kdo ovládá jejich myšlenky, názory a činy. Pro svůj prospěch či touhu ovládat druhé, se zaprodali takové síle, která je později, až jí již nebudou mít co nabídnout, zničí.

Co se tedy nyní děje?

Zdá se, že ti, kteří dosud určovali směr našeho světa, už dlouho ví, že přichází doba, kdy si každá bytost bude moci svobodně zvolit cestu, kterou se bude nadále ubírat.

Lidé se postupně začínají probouzet z dlouhého oblouznění a mohou tak vidět to, co před nimi bylo po dlouhou dobu pečlivě ukrýváno.

A to je pro ty, kteří dosud utvářeli nás svět, velmi nebezpečné. Co kdyby se větší část lidí skutečně probudila a uviděla by, jak jsme byli manipulováni a vysáváni?

Co kdyby si lidé začali uvědomovat svůj skutečný potenciál – pochopili by, jakou mají ve skutečnosti moc nad svými životy, jak svobodní mohou být? A co kdyby spolu dokonce začali žít na základě vzájemné podpory a pochopení? Pak by zákonitě zjistili, že už nepotřebují a nechtějí být řízeni a ovládáni – o svých životech by si mohli chtít rozhodovat sami.

Vidíte to nebezpečí? Každý by měl najednou dostatek informací, na základě kterých by činil rozhodnutí, která by byla ku prospěchu jeho i druhých.

Ale co by pak bylo s těmi, kteří dosud řídili a tvořili náš svět? Kde by získávali sílu druhé manipulovat a ovládat?

Dokážete si vůbec představit, jaký musí mít z tohoto procesu strach?  Zkuste se vžít do jejich situace.

Oni musí tomu, co se s námi teď děje, za každou cenu zabránit.

❋❋❋

Na druhé straně jsou tu vědoucí lidé, čerpající z nekonečného zdroje informací, kteří si také uvědomují závažnost toho, čím právě procházíme.

Z dávných dějin víme, že v určitých obdobích se otevírají portály do jiných realit. A také víme, že v těchto obdobích dochází k ukončování původní reality. Ať chceme či nechceme, přijde tedy doba, kdy naše umírající realita zmizí a my se budeme muset přesunout do reality jiné.   

(Více o tématu vnímání různých realit si můžete přečíst v článku „Kolik existuje světů?“)

Jaká budoucnost nás tedy pravděpodobně čeká?

Zdá se, že v této době jsme přitahováni do tří nejpravděpodobnějších realit:

1. OTROCTVÍ TĚLA A MYSLI

Na tuto realitu, jsme našimi skrytými „vůdci“ již dlouho připravováni.

Je to svět poslušnosti, bezmezné víry v autority, ztráty vlastní integrity (těla i mysli).

Pocit štěstí a sebenaplnění je v této realitě vyvoláván uměle. Jsme otupováni, abychom byli nuceni přijmout představu o spokojeném životě, kterou pro nás připravil někdo jiný.

Život v této realitě nemusí být pro určitou část lidí zas tak špatný. Záměrně je v ní vyvoláván pocit, že jsme chráněni a je o nás postaráno. Pokud tomu uvěříme, zbavíme se zodpovědnosti za svůj život, zdraví, štěstí, rozvoj. Jsme unášeni proudem, a protože je na tom většina ostatních stejně, nemáme potřebu to měnit.

Takovýto život je vcelku pohodlný a pokud by ho někdo chtěl narušit, či by nás chtěl upozorňovat na jeho omezení a nedostatky, budeme ho považovat za svého nepřítele, kterého je třeba označit a zničit.

V této realitě jsme skrytě řízeni, manipulováni a okrádáni o naši energii a svobodnou vůli. Ale my si to neuvědomujeme, protože jsou naplněny naše nejzákladnější potřeby, které budeme chránit před těmi, kteří by nás o ně chtěli připravit.

A víte, co je v této realitě špatně?

Jsme cíleně udržováni na úrovni nízkých vibrací. Neustále je nám podsouvána možnost, že bychom o náš „blahobyt“ mohli přijít. Mohli bychom onemocnět, zemřít, hladovět, přijít o svůj domov, o své blízké, o práci, jistoty, …

Musíme si proto vážit toho, co dostáváme a bránit to před těmi, kteří by nás o to chtěli připravit.

Žijeme tedy v neustálém strachu a napětí. A každý, kdo se nám snaží ukázat, v jakém vězení vlastně žijeme, je náš nepřítel.    

V této realitě je velmi obtížné se svobodně vyjadřovat, uvažovat, rozvíjet se. Každého, kdo se vymyká danému standardu, je třeba umlčet.  

Fráze „nebudete nic vlastnic a budete šťastní“, tuto realitu v celku dobře vystihuje.

Nemusí ani jít o nevlastnění majetku, které by mohlo u části lidí vyvolat určitou nevoli. Zpočátku zcela postačí nevlastnit svou vůli, touhy, sny, moudrost, spojení s druhými, se svým tělem, svou duší, svou minulostí a budoucností.

V této realitě se stáváme bytostmi „bez duše“, která nás přirozeně pohání vpřed k většímu pochopení, soucítění a propojení s druhými a se sebou samým.

Pro velkou část lidí je v této době tato realita ideálním způsobem života a zdá se, že se do ní už pozvolna přesouvají. Prozatím nejsou schopni pochopit a přijmout, že by mohli žít jinak a lépe.

K tomu, aby chtěli a byli schopni převzít za sebe plnou zodpovědnost, musí teprve dozrát. Možná, že ještě potřebují prožít stav bezmoci, ovládání a manipulace, aby pochopili, že skutečně svobodní budou až v okamžiku, kdy vymění „jistotu, kterou pro ně tvoří někdo jiný“ za „nejistotu, ve které si svůj svět tvoří jen oni sami“.

A to je možná důvodem, proč někteří z nás ještě nejsou ochotni vystoupit z bezpečí reality, kterou pro nás vytváří někdo jiný – pokud se totiž rozhodneme začít tvořit svůj svět sami, staneme se sice svobodnými, ale zároveň musíme počítat s tím, že se každá naše myšlenka či záměr stanou skutečností. A někdy je velmi obtížné svou mysl či emoce kontrolovat. Na druhou stranu nám ale tato svoboda dává ohromnou možnost vidět a pochopit příčiny a následky našich myšlenek a tím porozumět principu tvoření.

Prozatím tedy ti, kteří nejsou připraveni převzít zodpovědnost za své myšlenky a činy, nadále zůstávají v takové realitě, která je skutečnému životu a jeho zákonům velmi vzdálená.

V tuto chvíli je to pro ně výhodné – nechají za sebe rozhodovat jiné, nemusí nést následky svých myšlenek a činů. Zcela odevzdali svůj život do cizích rukou.

Na oplátku ale musí za svůj pohodlný život svým „vládcům“ něčím zaplatit.  Dávají jim tedy svou svobodu, moc, energii, tělo. A tito vládci jejich dary ochotně přijímají, neboť díky nim se stávají silnými a mocnými.

2. VÁLKA, HLADOMOR, ROZKLAD

I tato realita, je nám nyní velmi silně podsouvána. Člověk, který se k ní upne, má v sobě pravděpodobně určité nezpracované události, týkající se smrti, násilí, bezmoci, bezpráví, nenávisti, zkázy, temnoty. U lidí, tíhnoucí k této realitě, se v minulosti mohlo objevit setkání s nějakým druhem černé magie, která zanechává své otisky v našem energetickém systému po velmi dlouhou dobu.

Abychom více pochopili, proč je někdo tak silně přitahován touto realitou, je třeba si uvědomit, jakým způsobem jsme vtahováni do určitých událostí.          

Každá situace má v sobě určitou specifickou energii – vibraci. Když zažijeme určitou událost, se kterou se v daný čas nedokážeme vyrovnat, zůstane v nás její otisk ve formě její specifické vibrace. A tato energie k sobě pak přitahuje události o stejné frekvenci.

Pokud jsme tedy kdysi prošli silným traumatem, zraněním, zradou, bezprávím, ulpí na nás určitý energetický náboj, který k sobě přitahuje z nekonečného energetického pole takové události, které jsou frekvenčně podobné.

Tímto způsobem na sebe postupně nabalujeme stále více této specifické energie a události, kterými díky tomu procházíme, jsou stále intenzivnější. Zpočátku můžeme pociťovat jen určité emoce. Jak ale pole této energie sílí, začíná se to stále více projevovat i na fyzické rovině.

Můžeme tedy usuzovat, že pokud se v této době začíná určité části lidí nabízet realita, ve které může dojít k významnému ohrožení většího počtu lidí, je to známkou toho, že je mezi lidmi nashromážděno velké množství dané energie, která začíná tvořit fyzické podmínky pro její zhmotnění.

Tato energie mezi námi existuje a nemůžeme ji jen tak ignorovat. A navíc je masivně přiživována rozdmýcháváním strachu a nenávisti vůči těm, kteří ji v sobě necítí a chtěli by jít jinou cestou.  

Ti, kteří chtějí, abychom se přiklonili k této realitě, dělají vše pro to, aby vytvářeli prostředí nenávisti, strachu a bezmoci.

A jaký myslíte, že bude mít energetický náboj událost, do které se nás snaží vehnat?

Je tedy zřejmé, že v našem kolektivním vědomí se nachází ohromné množství energie, která je schopna přitáhnout událost, která povede k utrpení e zničení velkého množství lidí.

A lze vůbec realitě, do které jsme určitou skupinou lidí tak nevybíravě vtahováni, nějak zabránit?

❋❋❋

CO TEDY V SOUČASNÉ REALITĚ PŘEVLÁDÁ?   

Z energetického pohledu můžeme vnímat sílící pole destruktivní energie, která nás neúprosně směřuje k naplnění první nebo druhé varianty naší budoucnosti.

Pokud bychom některé této variantě chtěli zabránit, museli bychom tato sílící energetická pole nějak vybít či zneutralizovat.

To se teď může zdát nemožné. Vždyť z historie vidíme, že po období míru a blahobytu pravidelně přichází doby ničení a rozkladu.

❋❋❋

Abychom tomuto cyklu více porozuměli, zkusme se podívat, co se během něj děje na energetické úrovni:

Na úplném počátku (či po předchozí události, během které došlo k vybití destruktivní energie) je vše rozloženo na ty nejmenší části, které jsou vůči sobě v naprosté harmonii – v tomto okamžiku není dobro a zlo, bílá a černá – je pouze rovnováha všech částí.

V tento okamžik je tedy možná jakákoli budoucnost. Záleží jen, jakým způsobem se začnou jednotlivé části spojovat, a tím posilovat, či zůstanou oddělené, a tím bude jejich vliv na celek slábnout.   

Po nějaké době tedy začne docházet k nerovnováze. Dojde k propojení kritického množství určitých, podobně orientovaných částí, které k sobě začnou stále silněji přitahovat podobné dosud volné části. Díky tomu se významně změní energetický náboj celku.

Už zde tedy není rovnováha, ale došlo k převaze určitého druhu energetického náboje, na úkor těch částí, které zůstaly izolované.

Tato nerovnováha ale nemůže přetrvávat donekonečna. A tak síla, vzniklá spojením podobných částí, nakonec exploduje a zničí sama sebe.

A jsme znovu na úplném začátku – ve stavu dokonalé rovnováhy oddělených částí.

❋❋❋

Zdá se, že se právě nacházíme v etapě silného spojování určitých částí, což nezadržitelně spěje k nebývalé moci a síle určitého druhu energie. A je jasné, kam tento proces směřuje.

Je tedy jisté, že současný světový řád se časem zničí sám. Jeho destrukci ale bude předcházet úplný rozklad a ničení, tak, jako mnohokrát před tím.

❋❋❋

Co kdyby ale bylo možné tento stále se opakující koloběh rovnováhy X nadvlády jedné síly – a konečného rozkladu, ukončit?  

V každém koloběhu lze na jeho konci vidět silné propojení určitého energetického spektra, na úkor ostatních částí, které zůstaly oddělené. Když se ale podíváme pozorněji, můžeme zahlédnout i další menší útvary, vzniklé spojováním podobně orientovaných částí.

A co kdyby se propojilo dostatečné množství těchto jiných částí? Mohlo by tak dojít k vyrovnání současné nerovnováhy? A nemuselo by tak dojít k „explozi“?

Možná, že se nám tentokrát podaří překlopit onu ničivou sílu převahy jedné strany do vzájemné rovnováhy a harmonie. Pak by bylo možné, aby zůstaly obě protikladné energie zachovány a fungovaly vedle sebe ve vzájemném respektu a toleranci.

Třeba je právě toto další stupeň našeho vývoje.

Cesta k této změně je otevřená, tak jako byla pokaždé.

Záleží jen na nás, zda se nám tentokrát podaří propojit se a společně vytvořit takovou sílu, která bude schopna zvrátit blížící se destruktivní proces, změnit nerovnováhu v harmonii a vytvořit tak novou realitu, po které už tak dlouho toužíme.

Přečteno 2 870 x

.

.

Další článek na toto téma:  AUDIO: Proč bývá dobro tak často po zásluze potrestáno?
Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.
Zaslat upozornění
Upozornit na
guest
41 Komentáře
nejnovější
nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymní

Díky za pěkné přípěvky. Zde něco slunovratu a jejich touze otočit vývoj https://vehvezdach.cz/pavel-sebek-vanocni-nepohadka/

Vernados

Dobrý deň, čo nás asi tak čaká? Podľa mňa je prichádzajúca zmena dvojsečný meč, ktorý je možné chápať ako dobro, ale aj ako zlo. Je to revolučný obrat stláčajúci tlačidlo reset, aby nám umožnil žiť život vnútornej a vonkajšej slobody, založený na našej jedinečnosti a vnútornej pravde. Sme tlačení k tomu, aby sme sa vyvinuli z našich komfortných zón. Môžeme to použiť ako katalyzátor na spustenie premien v našich životoch. Ľudské duše, svetlé či tmavé, všetky budú očistené od deformačných vplyvov, ktoré oddávna krivili ich vnútorné aj vonkajšie prejavy. Kliatby falošných bohov a iné vplyvy, ktoré miešajú čierne s bielym, znemožňujú jasné myslenie a cítenie, zastierajú poznanie Pravdy… Číst vice »

jirik
Slávek

I zde je možné hledat odpovědi na možný vývoj…
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/z-chaosu-do-koherence-s-brucem-liptonem-1319#

Hani

Ahoj krásné duše, chcem sa s vámi podělit o informace ku kterým som sa pred časem dostala a jsou pro mne hodně zajímavé a zapadající do světa ve kterém žijeme. At uz se jedna o to, že zijeme vo velke iluzi, nebo to, že sme nekonečné bytosti. Slyšeli jste uz o Wingmakers (Tvůrci křídel)? V Novém Mexiku boli v skalách najdene komory z velmi vyspělými artefakty (filozofické texty, básně, obrazy, hudba, technologie..), pochádzaju však z 8. storocia. Výzkum poukazuje na to, ze sa jedná o správy z budoucnosti – zprávy z budoucnosti od nás samotných, ale omnoho vyvinutějších. Napadlo ma poslat to sem i preto, ze ako tak čítam o ich praxi, je tam část, ktora… Číst vice »

Jára

škoda, že jste tam nenapsala 3. možnost – harmonická realita. Kde každý bude mít možnost dělat, co ho baví pokud to není v rozporu s harmonií světa. Na toto téma, jak vypadá vyspělá civilizace se třeba zamýšlel Antivirus: https://antivirus.22web.org/av/230426-jak-vypada-vyspela-civilizace.htm Tyhle 2 destruktivní reality už defakto máme. Na Ukrajině lidé umírají a muži jsou odchytáváni násilím a ohváděni na jatka. A pro samotné rusy to také jsou jatka, protože vlastní ruští generálové svoji armádu sabotují. Na druhou stranu tato úroveň destrukce dlouho trvat nemůže a zničí samu sebe. Kvůli násilím vnucené zelené debilitě se z Evropy stane skanzen chudoby. A když nebude elektřina ani plyn, tak se bude pálit vše,… Číst vice »

Vašek

Ještě jsem dnes, určitě ne náhodou, objevil to, co mi mělo být ukázáno právě dnes. A není to většinou jen o těch videích. Každý má pod videem další informace o sobě a o nastavení své duše vůči lidstvu. To pomáhá našemu vnímání. https://www.youtube.com/watch?v=O6fK_u8qqTM https://www.youtube.com/watch?v=v0Y6eESV-hc Je to, jak učí ragauian. Uzavřít mír v duši, sám se sebou a bude nám dáno. Určitě ne nadarmo je psáno „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“ Není tedy potřeba vymýšlet co a jak asi bude. To je už dávno vymyšleno. Jen je potřeba to pochopit a začít to žít, jako… Číst vice »

Vašek

Všechny tyto poslední příspěvky i nedávná „praxe“ jsou ukázkou práce cizích entit na oddělování duchovna od materiálna, neboli systému.A neuvádím zde rady, ale mé zkušenosti na mé cestě :-) Vzpomněl jsem si na dávno shlédnutý příspěvek o této oddělenosti zde  https://energieupramene.blogspot.com/search?q=ignorujte+syst%C3%A9m  Ještě dávno předtím jsem také přemýšlel nad tím, jak je člověk manipulován systémem a jak nás kdejaká reklama stále více ukotvuje v metrixu. Vzpomínám si, jak jsem při jedné takové sérii reklamních nabídek v televizi dostal intuici a řekl jsem si „Tak, a tohle všechno já nepotřebuju“ Dnes jsem si uvědomil, jak důležité podvědomé poznání a rozhodnutí to pro mne bylo, protože realitu člověka řídí podvědomí. Viz stránky ragauian… Číst vice »

Světluška

Dobrý večer, Ramano a všem kdo čtou také. Děkuji za článek a chtěla bych sdílet, co mi k tématu chodí. Vycházím z vlastních zkušeností a z nich mi vyplývá, že je nejvíc žádoucí poznávat a víc a víc se dozvídat, jak manipulace a parazitující entity fungují konkrétně na daného člověka. A díky tomu mít příležitost zakusit, co na ně funguje a čemu se při interakci s nimi vyhnout. Prozkoumávám to teprve 4 roky. Vím, že mi hodně pomáhá Příroda, Krajina, být co nejvíc venku, pohyb, přirozenost, péče o někoho, zvířata… být v Přítomnosti spíše než v hlavě a ve starostech a myšlenkách, jak vyřešit nějaký problém. Jsou to všechno možná malé věci, no myslím si, že fungují.… Číst vice »

Beňadik

Dobrý deň. Čítal som Vaše davnejšie články, kde sa spomínalo, že mRNA vakcíny prepojujú náš čakrový systém do kolobehu, kde vyššie čakry ovplyvňujú iné entity. Ja som tieto všetky informácie zistil len pred pár dňami. Zisťoval som celý život, že je niečo zle, že nás odvšadiaľ klamú ale to, čo som zistil, ma vydesilo. Mal som 2x dávku vakcíny, pretože v práci v Nemecku to požadoval zamestnávateľ… Bolo to asi dva roky dozadu. Nikdy som sa nezaoberal duchovnom do hĺbky. Nešlo mi ani astralne cestovať a už roky mám problém so spánkom. Pochopil som ale všetko o 3D matrixe, ako ničí a jazví naše duše…… Číst vice »

Vašek

Ještě se musím trochu opravit. V minulém příspěvku jsem napsal, „že obsah Amenti je právě příčinou dnešního dění….“ Měl jsem ale napsat, že Amenti vystihuje dnešní dění. Mnohdy je to právě o volbě slov s ohledem na jejich význam a tak vznikají informace, ve kterých se člověk může orientovat pouze tehdy, pokud umí číst tzv.“ mezi řádky“. Na youtubu jsou zajímavé také „Zprávy z galaxie“, kde v jednom příspěvku ( https://www.youtube.com/watch?v=GQXAfFEFYXY ) byla prosba o přeložení tohoto   https://www.youtube.com/watch?v=ONcvij_pA-A  Myslím, že je to v kontextu s učením na ragauianovi, jak se naučit milovat sám sebe. Nechá se sice zvolit automatický překlad do češtiny, ale není to ono. Snažil jsem se najít něco… Číst vice »

Sulino

Dobrý deň, každý môžeme v sebe rozjasniť svetlo a ak nás bude dosť tak pokoríme na hmote to čo na nás ide. Ak nie ostaneme vnútorne čistý. Otázka, ktorá mi prichádza či práve toto nemá byť skúška nášho vnútra, aj keď by to vyzeralo z vonku zle.
Dobrú noc.

Vašek

Je těžké začít s nějakým pohledem na nějakou událost, protože v dnešní době je tolik variant bytí, že vše souvisí se vším. A čím více člověk hledá, tím více se snad objevuje otázek. Nesnadno se dostávám k podstatě událostí (a to ne jen na veřejné rovině, což je podstatně složitější, ale i na rodinné úrovni, protože tuto úroveň znám podstatně lépe), protože mnohdy má společnost tendenci řešit důsledky a ne příčiny. Je to jako s léky na potlačení bolesti, ale je potřeba se zbavit toho, co tu bolest způsobuje. To je podstata léčení, které popisuje např. MUDr. Hnízdil. A je jedno, jestli čtete jeho článek, nebo posloucháte video na… Číst vice »

Renée

Po několika měsících od naší společné práce jsem si najednou vzpomněla na tento web a šla si přečíst článek, který předchází tomuto, takže mi to přijde v souladu, že se opět dáváme dohromady. Po přečtení tohoto článku na mě však padla „duchna“ podobné té, co mě tížila v době covidových represí. Už dlouho jsem takové pocity neměla. Varianta jedna a dvě bohužel nejsou pro mě a v případě, že by nastaly, tak je to konec mé pozemské poutě. Já sama nevím, co přesně nastane. Souhlasím s popisem toho, jak funguje energie. V čem jsem však vždy měla jiný náhled než autorka článku, je to, že ve skutečnosti to… Číst vice »

NoName312

Dobrý večer p.Renée, rád bych Vám dodal trošku naděje a sil do života v této naší realitě. Paní autorka jen v posledním článku popisovala, co sama cítí a vnímá ze své současné pozice, nic více, sama jako my všichni netuší, jaká bude či nebude naše další cesta. V článku popisuje jen dvě, které ale nemusí se vůbec stát realitou Vaší. Osobně mohu naznačit, že ani jedna z nich z mnoha důvodů nedopadnou tak, jak je popisováno. Zkuste si uvědomit, že svůj osobní příběh si píšete z určité části sám. U mne například byla doba tzv.kovidu využita ke konečnému rozhodnutí opustit velke město a s rozrůstající rodinou se odstěhovat mimo něj. Také… Číst vice »

Last edited 1 rok před by NoName312
Anonymní

Ale napsal jste to moc hezky.

NoName312

A ještě bych dodal, začněte vnímat sám sebe a věřte tomu, sobě. Ostatní Vás mohou v nejlepším případě navést, ale jít musíme každý sám… Vše začíná tím, že se navnímáte, budete k sobě pravdivý a hlavně budete si věřit…ovládněte sám sebe, ovládnete své okolí, vy jste zde a nejste zdaleka sám, nic nemůžete propást a s kým se máte potkat se potkáte…Žádné lidské zasvěcení ve skutečnosti Vás nikam neposunou, Vy sám se posouváte, Vaše síla ve Vás povede…každý máme trochu jinou cestu, ale všechny začínají v nás samotných.

S pozdrav
NoName312

Renée

Já jsem chtěla jen diskutovat, přispět k diskuzi, ne dostat nevyžádané rady, jak mám žít.

Anonymní

Někdy lidi pro stromy nevidí les:) A celá podstata věci tak úplně uniká.

Last edited 1 rok před by Anonymní
NoName312

Omlouvam se, ted na to koukam a bylo to od mne trochu neadekvatni, sobecke, to je tak, kdyz clovek chce tzv. „pomoci“.

Jako ze jsem nic nenapsal

S pranim pekneho dne
NoName312

Jára

Problém je, že tohle nemůžete vyřešit rozumem bez intuice. Nepostavit se, když jsem se měl postavit je špatně. Ale také je špatně se zbytečně vyčerpat, když bylo lepší být pasivní. Jedině intuice operuje s daleko větším rozsahem informací a v tomto může předstihnout i tajné služby. Stav, který na zemi nastal, se dá nazvat „Boží dopuštění„. Viděl jsem to popsáno v DVTŘ – dostatečně všeobecná teorie řízení. Jako první lidem upadne morálka a etika. Ono to začíná už tím, že žádná rozumná bytost do sebe neláduje nervový jed ve formě alkoholu. Dříve byla považována změněná sexuální orientace jako hřích. On je to z mého pohledu spíše boží… Číst vice »

Last edited 9 měsíců před by Jara
nekdo

Mezi tím, co jste přemýšlela, já zkoušel přijít na povahu té entity, co je proti lidem. Celkový závěr zatím je, že to je parazitická entita, ke které by se toho dalo říci hodně. A řada lidí jak jsem zjistil již na toto téma vyprodukovala knihy, filmy a přednášky. Tak abych je neopakoval, je to např.: Harald Kautz-Vella který v Bases 57 mluví o tom, že sem přistáli mimozemšťani a protože jsou na úrovni třetí čakry, tak se podle toho chovají. Jsou pro běžného člověka neviditelní, maskují se a pokouší se nás udržet na nižší vibrační úrovni, abychom je neviděli. Pokud je lidi vidí, vypadají dost podobně… Číst vice »

nekdo

Mě se to téma dostává do života samo aniž bych se nějak více snažil. Do té pracovní skupiny se mi abych se přiznal moc nechce, už tak je toho na mě teď moc. V mém případě se tyhle entity před lety pokusily dotlačit mě k sebevraždě. Nefungovalo to, protože uvažují příliš odlišně. A protože se umí velice dobře maskovat, povedlo se mi to spojit s jinými jejich projevy až v poslední době. Napíšu teď věci na které jsem okolo nich ještě narazil. A je toho hodně. Jsou velice dobré v promítání iluzí do okolí. Přišel jsem i na několik technik, jak se jejich iluze dají obejít, ale ty… Číst vice »

nekdo

Mě to též pomohlo, alespoň jsem si při sepisování utřídil myšlenky.

Implantáty jsou velké téma, J-Seals a tak dál. To, že jsou z části organické a z části umělé mě zaujalo.

Hierarchie jsem si u těch bytostí nevšiml, ale ani jsem ji u nich nehledal.

Rád bych, abychom se dokázali dostat pryč z matrixu. Otázka je, co na to řekne matrix. :-)

Hezký den.

Silent

K implantátům bych zde uvedl tento odkaz na stránky a článek Lisy Renee Implantáty a paraziti – energetická syntéza (energeticsynthesis.com) myslím, že to v podstatě odpovídá zkušenostem zde uvedeným v diskusi. Pokud jde o mě, jsem myslím dlouhodobým terčem periodických útoků a negativních náhod a připadám si již vývojem událostí ubitý. To co by mě v této souvislosti zajímalo je nějak velmi málo vnímaná ochrana ze strany bytostí světla. Tváří v tvář takhle se rozmáhajícímu globálnímu zlu jakoby se tomu nechával volný průběh. Jako ve II. světové válce..nemám moc pocit, že se zlé síly zničí navzájem, spíše jdou tak nějak po nás..Pokud jsme díky silnějšímu vyzařování v astrální oblasti více… Číst vice »

nekdo

Nečekejte na bytosti světla, chraňte se sám. Nějaké postupy jsem už v tomhle vláknu popisoval.

Míra agrese globálně roste. Nedá se ale předvídat, kdy se to projeví navenek. Může to být v únoru a může to být klidně až v září. Těžko říct. Hádám, že cílem je, aby se lidi postavili na vlastní nohy.

Eva

A jak je poznáme? Jak se projevuje jejich působení na nás? Je možné je potkat i ve fyzické podobě? Jsem z toho trochu zmatená…

Anonymní

A já jsem zmatený z té otázky. O kom nebo o čem mluvíte? Jestli mluvíte o negativních entitách, tak u nich se tradičně říká, že žádný přímý vliv na fyzickou realitu nemají. Říká se, že fyzickou realitu ovlivňují skrz nás. Potkat je tedy (alespoň teoreticky) ve fyzické podobě nemůžete. Nicméně moje zkušenosti z posledních několika měsíců ukazují, že s tím přímým vlivem na fyzickou realitu to tak být nemusí, protože některé z nich jde např. vidět kamerou. Působení z jejich strany se projevuje tak, že Vám do hlavy tlačí myšlenky a pocity. Umí od sebe odvádět pozornost jinam. Existuje jak již jsem psal zřejmě nějaká vazba mezi těmito entitami a fyzickými… Číst vice »

Eva

Ano, myslela jsem negativní entity, jak o nich píšete a děkuji za objasnění.

nekdo

A ještě bych chtěl dodat. Pokud Vás to téma přitahuje, dříve nebo později se s nimi dostanete do konfliktu. V odkazovaném filmu Pavučina snů je scéna, kde armáda letí zaútočit na parazity. Podívejte se, jak se paraziti brání, pokud máte pocit, že na to nechcete přicházet sama.

Já na tuhle jejich schopnost musel přijít sám prakticky až během konfrontace s nimi, protože jsem to nevěděl.

Hodně štěstí.

NoName333

Dobré dopoledne, dnes jsem si prošel článek ještě jednou a trochu hledám tu třetí možnost vývoje. Prvni je ‚1.Otroctví těla a duše‘, druhé pak ‚2. Válka, hladomor a rozklad‘, třetí nadpis s popisem jsem nenašel. Možná je to ta na konci zmiňovaná možnost spojení těch jiných částí a vyrovnání popisované nerovnováhy a zabránění explozi? Pokud ano, tak jak by taková budoucnost, cesta pak mohla vypadat? PS: Z mého osobního pohledu jsme se bohužel tak vzdálili přirozenosti, že systém již nelze jen tak opravit a bude muset být zničeň a až pak nahrazen něčím jiným. Ale mohu se plést. Určitě bych mimo tyto dva temné body rád viděl nějaký alespoň… Číst vice »

Viki

Zdravím, také pevné doufám, že pro lidi, kteří jsou k tomu zralí se otevře třetí realita. Hehe posledních 3 let jsme se s přítelem dozvěděli mnoho velmi zásadních informací (kromě dřívějších, ukazujicich na velmi znepokojivé kroky elit, to je hlavně neexistence důkazů viru a velmi zajímavá nová germanska medicína, potom tvar naší země, která zrejme není kouli, nerotuje a už se vůbec nikam neřítí šílenou rychlosti).
Citím, že je třeba se spojit s bytosti, která nás tvořila, dává nám lidskou podobu a ve svobodě nas nechává se vyvíjet ke stále vyšším, dokonalejším stupňům.

Jára

Jen si dejte pozor, aby jste nespadl do další nastražené pasti.
„Plochozemě“ je opět uměle vytvořená a vypuštěná manipulace na zblbnutí lidí, co se částečně probudili a třeba COVIDové hry už nežerou:
https://antivirus.22web.org/av/230410-zijete-na-zemeplose-nebo-na-zemekouli.htm
Myslíte si, jak jste se osvobodil a do té bažiny lží zapadnete o kousek dál.

NoName312

Děkuji za reakci a odpověď. Snad se Vám i ta pozitivnější, třetí varianta více osvětlí, časem. Naznačila jste v jiném komentáři i jiné zkušenosti z regresí a práce s lidmi, můžeme doufat ve zveřejnění těch, kteté zveřejněné mohou být? Osobně jsem byl na třech regresních a čerpám z nich dodnes…mohou člověka posunout a zvědomit události, které by jinak zřejme zůstaly skryté(existují i jiné cesty …). Pokud bude možnost někde pomoci a bude mně to dávat smysl, rád pomohu, jen toho času moc nemám, práce, rodina, dvě malé děti a před nedávnem jsme prodali byt ve městě a koupili malý domek za městem, takže toho je dost i v této běžné rovině. Také rád navnímávám situace sám,… Číst vice »

NoName312

Dobrý večer, rád bych poděkoval autorce za její nový článek po delší pauze, už delší čas jsem na něj osobně čekal a doufal jsem, že autorka je v pořádku, zdravá a plná sil a inspirace. Také bych si dovolil popřát vše nej do nového roku s přáním častějšího výskytu nových článků. Osobně se domnívám, že ve skutečnosti možných realit je tolik, kolik je lidí na tomto světě a že každý z nás má svobodnou volbu vnímat tu společnou část z jeho vybraného pohledu(někdo stejnou situaci vidí jako tragédii, druhý jako šanci atd). Mnoho se dá také vypozorovat z přírody všude kolem nás… Koloběh života, rození, dorůstání, dospělost, zrání a stárnutí,… Číst vice »